Energi Norge

Innhold

Viktig med utbygging av fornybar energi

Bilde av Langevatn  og snøkledde fjell

Langevatn magasin. Foto: E-CO Energi

Norge har svært gode forutsetninger for å øke produksjonen av fornybar energi. Utbyggingen må være markedsdrevet, og skje i takt med at forbruket og eksportmulighetene øker.

Hva er saken?

I Norge ligger naturforholdene svært godt til rette for produksjon av fornybar energi, særlig vann- og vindkraft. Norsk elektrisitetsproduksjon er 100 prosent fornybar og den dekker om lag to tredjedeler av vårt totale energiforbruk.

Et viktig klimapolitisk tiltak er å øke forbruket av fornybar elektrisitet på bekostning av fossile energikilder.

Hva mener Energi Norge?

Energi Norge mener at utbygging av fornybar energiproduksjon må være markedsdrevet slik at den skjer i takt med at forbruket og eksportmulighetene øker.

I Norge er de naturgitte forutsetningene så gode at støtteordninger ikke lenger vil være nødvendige etter at sertifikatsystemet stenger for nye prosjekter etter 2021.

Norge har et mer utbygget kraftnett enn andre land og har kommet mye lenger i den elektrifiseringen av samfunnet som er nødvendig for å nå klimamålene. Det betyr, sammen med de naturgitte forutsetningene, at det ligger bedre til rette for kollektive løsninger som vind og vannkraft i Norge enn i andre land. Ved hjelp av vannkraften kan vi, hvis vi tar vare på den, oppnå et helt fornybart energisystem som leverer fornybar elektrisitet akkurat når vi trenger den. Det siste er en kjempeutfordring i nesten alle andre land. Dessverre er det mulig å sette dette på spill ved subsidiering av individualiserte løsninger og høy beskatning av vannkraft.

Hvorfor er dette viktig for kraftnæringen?

Norsk kraftnæring er en fornybarnæring. Den energien vi produserer og leverer som elektrisk kraft er fornybar, og den dekker to tredjedeler av landets totale energiforbruk.

En videre utvikling av det kollektive fornybare kraftsystemet som er bygget opp gjennom generasjoner er avhengig av at vi kan oppretthold en tilstrekkelig lønnsomhet i fornybarnæringen. Gjennom dette kan vi sikre fortsatt grønn vekst inn i det grønne skiftet frem mot oppnåelse av klimamålene.

En forutsetning for dette er en aktiv politikk for å erstattet bruk av fossil energi i transportsektoren med elektrisitet eller hydrogen produsert med elektrisitet.

I tillegg arbeider Energi Norge for å få etablert mer kraftforedlende industri og flere datasentre i Norge slik at disse kan bruke vår fornybare energi i stedet for den kullkraften de ofte vil brukt hvis de etableres i andre land.

Flere kabler for eksport av fornybar energi kan også være et godt tiltak for å redusere klimagassutslippene fordi den fornybare energien da kan konkurrere ut fossilkraft i utlandet.

Hva har skjedd i saken så langt?

  • Norsk elektrisitet har vært fornybar i godt over hundre år, takket være vannkraften.
  • EUs fornybardirektiv påla tidlig i dette århundret Norge å nå en fornybarandel i energibruken på 67 prosent, noe som er høyere enn noe annet land. 
  • For å få ekstra fart på utbyggingen av fornybar produksjon sluttet Norge i 2012 seg til det svenske elsertifikatsystemet med et felles mål om utbygging av 26,4 TWh ny fornybar kraft innen 2020, målet ble i 2015 hevet til 28,4 TWh.
  • I praksis bygges det meste av dette i Sverige, men i EU-statistikken skal 13,2 TWh regnes som norsk.
  • Norge har i dag et stort overskudd på fornybar kraft slik at i dag fremstår som en viktigere utfordring å ta denne kraften i bruk for å erstatte fossil energibruk, slik klimamålene krever, enn å øke produksjonen ytterligere.
  • Den teknologiske utviklingen gjør at "nye" produksjonsmåter som sol og vindkraft blir stadig billigere. På verdensbasis må vi anta at disse blir viktigere enn vannkraft fordi vannkraftressursene ligger i noen få begrensede områder, som for eksempel Norge.

Ordbok

Fornybar energi

Energi som produseres fra kilder som av evigvarende kilder som sollys, vind, fallende vann eller biomasse.

TWh

Terrawattimer er et mål for energimengde og brukes særlig for å måle elektrisk energi. 1 TWh tilsvarer er 1 milliard kWh (kilowattimer) som er den betegnelsen vi bruker for å måle elektrisitet i husholdningene. Dersom vi regner med at en gjennomsnittshusholdning har et energiforbruk på 20 000 kWh tilsvarer 1 TWh forbruket i 50 000 husholdninger.

 

 

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: