Energi Norge

Innhold

Valgfrihet for plusskunder

Solceller på taket på et trehus. foto

Flere produserer strøm til eget forbruk, blant annet ved å legge solceller på taket. Foto: Fredrikstad Energi

Sluttbrukeren er i ferd med å få en viktigere rolle i kraftsystemet, og flere produserer strøm til eget forbruk og overskuddsproduksjon som mates inn i distribusjonsnettet.

Hva er saken?

Kraftnæringen er i drivende utvikling og sluttbrukeren er i ferd med å få en viktigere rolle i kraftsystemet. Dette er best eksemplifisert gjennom den omfattende introduksjonen vi ser av solenergi i Tyskland, delvis drevet frem av et kraftig fall i kostnadene for solceller. Samtidig forventes det at kostnadene for batterier vil falle i tiden fremover. Denne utviklingen gjør at sluttbrukeren kan produsere strøm til eget forbruk, og mate overskuddsproduksjon inn i distribusjonsnettet i perioder når produksjonen er større enn forbruket. Disse såkalte plusskundene skaper muligheter og utfordringer for kraftnæringen – både på kontinentet og i Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserte 29. april 2016 et regelverk som skal legge bedre til rette for mer lokal og desentral fornybar strømproduksjon.

Tidligere er det foreslått at kunder som i hovedsak produserer strøm til eget bruk – men i perioder har overskuddskraft som kan mates inn i nettet – nettoavregnes over én måler. 

Plusskunder kan søke om å bli godkjent for elsertifikater på lik linje med øvrige produsenter av fornybar energi. Hvorvidt kunden er å anse som plusskunde eller ikke påvirker ikke muligheten til å søke om elsertifiktater.

Hva mener Energi Norge?

  • Energi Norge er positiv til å legge til rette for mer lokal og desentral fornybar energiproduksjon, samt gjøre det enkelt for bedrifter og husholdninger som ønsker å etablere dette.
  • Ettersom denne utviklingen skjer samtidig med at det gjennomføres kraftige effektiviseringstiltak for energibruk i bygningssektoren og introduseres effektkrevende teknologier i husholdningene, er det avgjørende at plusskundeordningen sees på som et virkemiddel i en helhetlig og balansert energipolitikk.
  • Energi Norge mener at tarifferingsprinsipper, samt kjøp og salg av egenprodusert energi, så langt som mulig bør følge reglene som ellers praktiseres øvrige nettkunder og i strømmarkedet. 
  • Også plusskunder er i perioder avhengige av nettet, enten de leverer eller tar ut kraft. Den økonomiske byrdefordelingen mellom vanlige sluttbrukere og plusskunder må ta hensyn til dette. Vi ser det som rimelig at plusskunder også betaler for bruken av strømnettet, slik alle andre strømkunder og kraftprodusenter må gjøre. Vannkraftproduksjon med magasiner, samt sentral- og regionalnettet, er forutsetninger for å opprettholde forsyningssikkerheten og leveringskvaliteten i et kraftsystem med økt innslag av desentral produksjon.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Plusskunder utgjør både en utfordring og en mulighet for fornybarnæringen. Et godt samspill med eksisterende kraftproduksjon, i hovedsak vannkraft, og integrasjon i kraftnettet er viktig.

I tiårsperioden fra 2015 forventes det investeringer i det innenlandske strømnettet for godt over 100 milliarder kroner. Mye av strømnettet stammer fra 60- og 70-tallet og må skiftes ut for å sikre fortsatt god forsyning. Samtidig må det legges til rette for nytt forbruk og ny produksjon. Til tross for at en rekke kunder er delvis selvforsynt med blant annet solceller på taket, vil de ikke kunne koble seg av nettet ettersom det er dager uten solskinn og vind. Disse må derfor bære sin del av nettkostnadene.

Introduksjonen av ladbare biler og andre effektkrevende teknologier i husholdningene fører til at effektbehovet, såkalt momentan kapasitet, i nettet går opp, mens brukstiden for energi i kraftsystemet, altså volumet, holder seg stabilt eller går ned. Dette fordrer nytenking for å tilrettelegge for gode investeringer i kraftsystemet.

Delvis selvforsynte plusskunder kan skape ubalanser i distribusjonsnettet, påvirke leveringskvaliteten og dermed bidra til å skape nye utfordringer for driften av distribusjonsnettet. Fornybarnæringen er ansvarlig for å drifte kraftsystemet og er derfor avhengig av helhetlige rammebetingelser som ser alle utviklingstrekk i sammenheng.

Hva har skjedd i saken?

  • NVE la i april 2015 frem forslag om at kunder som i hovedsak produserer strøm til eget bruk, men i perioder har overskuddskraft som kan mates inn i nettet, nettoavregnes over én måler.
  • Deretter foreslo NVE i september samme år å tillate plusskunder å måle produksjon og forbruk hver for seg. Dette innebærer at plusskunden må velge mellom fordeler knyttet til enten nettomåling eller elsertifikater for hele produksjonen.
  • Budsjettbehandlingen høsten 2015 avdekket et ønske om at alle plusskunder skal kunne få elsertifikater. Olje- og energidepartementet (OED) vil vurdere om tilpasninger i regelverket skal gjøres som følge av budsjettbehandlingen.
  • Regelverket for plusskunder ble vedtatt 29.04.2016

Norsk-svensk elsertifikatmarked

En felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige.

Plusskunde

En kunde som på tider av året produserer mer strøm enn eget forbruk. Overskuddsstrømmen selges tilbake til nettselskapet.

Plusskundeordningen

NVEs regelverk for å håndtere plusskundene. Gjelder for nettselskaper, kraftomsetningsselskaper og plusskundene.

 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: