Innhold

Vannkraftens rolle ved klimaendringer og flom

Bilde av en gård som ligger delevis under vann under en flom

Flom i Glomma ved Åsta. Foto: Tore Sollibråten / GLB

Regulering av vassdrag for kraftproduksjon, med magasiner og overføringer av vann, har en stor samfunnsmessig verdi blant annet for å regulere flom.

Hva er saken?

Regulering av vassdrag for kraftproduksjon, med magasiner og overføringer av vann, har en stor samfunnsmessig verdi. Energi er vanskelig å lagre i store mengder, mens vannets energiinnhold kan lagres i store vannkraftmagasiner som kan tømmes ved behov. Den vannkraften som produseres er derfor fleksibel slik at den kan leveres i forhold behovet til enhver tid. Samtidig gjør denne reguleringsmuligheten at vann kan holdes tilbake i flomsituasjoner og dempe flomtoppene. I en framtid der fornybar energi må dekke hele energibehovet på grunn av klimatrusselen, er regulert vannkraft den mest verdifulle energikilden. Andre fornybare energikilder, som sol- og vindkraft produseres ikke uten solskinn og vind, og det betyr at forbruket ikke alltid kan dekkes fra slike kilder.

Hva mener Energi Norge?

I en fornybar energiframtid får vannkraften en stor ekstra stor verdi fordi den kan levere strøm når andre fornybare kilder ikke er tilstrekkelig. Norge har stor magasinkapasitet, og med kabler til kontinentet kan vi også hjelpe Europa til å utnytte sine vind- og solressurser, med en sikkerhet for kraftforsyning fra det norske systemet ved lav egenproduksjon.

Flomepisoder blir stadig mer vanlig, og truer store samfunnsverdier. Den store lagerkapasiteten i vannkraftmagasinene er sentrale for å dempe flomtopper. Det er derfor svært viktig at den eksisterende kapasiteten ikke begrenses og at nye muligheter for regulering utvikles, både for sikker kraftforsyning, utvikling av fornybarsamfunnet og beskyttelse mot økende flomhendelser. Vassdragsregulering med vannkraftproduksjon er altså et svært effektivt tiltak både for å beskytte mot skadelige episoder som følger av mer ekstrem nedbør, og for å hindre en klimautvikling som gir økende nedbørintensitet.

Hvorfor er dette viktig for kraftnæringen?

Vannmagasinene er selve kjerne i det norske kraftsystemet, og er grunnlaget for bransjens virksomhet. Vilkår for drift og tillatelser til tiltak er gjenstand for mange krav og ønsker om begrensning av virksomheten av hensyn til f.eks. miljø og brukerinteresser. Kraftnæringen har et samfunnsoppdrag i å utnytte vannressursene mest mulig effektivt og skånsomt, og dette må ha utgangspunkt i en forståelse for den store samfunnsverdien som ligger i vår regulering av vassdragene.

Hva har skjedd i saken så langt?

 

 

Eksempler:

Norge kan forsyne Europa med store mengder fleksibel og fornybar kraft i fremtiden. Les mer her:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: