Energi Norge

Innhold

Vannkraft og lokalt miljø

Bilde av vann, stener og lave fjell og blå himmel.

Vinstre sett fra elva Rjupa. Foto: Guyon Morée

Det lokale miljøet i vann og vassdrag blir påvirket av vassdragsregulering til kraftformål, men det finnes mange avbøtende tiltak som retter seg mot optimale løsninger for kraftproduksjon og miljøhensyn i regulerte vassdrag.

Hva er saken?

All naturbruk innebærer konsekvenser for lokale miljøforhold, av ulik grad og karakter. Samtidig er samfunnet helt avhengig av utnyttelse av naturressursene for å ivareta velferdsbehovet. Vannkraft gir oss daglig lys, varme og drift av stadig flere elektriske og elektroniske apparater. Det lokale miljøet i vann og vassdrag blir påvirket av vassdragsregulering til kraftformål, men det finnes mange avbøtende tiltak som retter seg mot optimale løsninger for kraftproduksjon og miljøhensyn i regulerte vassdrag. Vannkraft er i dag den mest ressurseffektive fornybare energiproduksjonen, og er derfor også en viktig del av løsningen på klimautfordringen, som er den største trusselen mot naturmiljøet.

Hva mener Energi Norge?

Kraftproduksjon er helt nødvendig i et moderne samfunn, men samtidig skal lokalt miljø ivaretas så langt det er mulig. Det er viktig å finne de til enhver tid beste løsningene, og kraftbransjen er en aktiv aktør i utvikling av nye løsninger gjennom forskning og utredning. Kraftbransjen er, sammen med Norges forskningsråd, viktigste kilde til å finansiere Senter for miljødesign av fornybar energi, CEDREN, som er en stor satsing på mer kunnskap som følge av klimaforliket i 2008. Kraftselskapene gjennomfører dessuten allerede en rekke både frivillige og pålagte miljøtiltak, og kraftbransjen er offensiv i å løse lokale miljøutfordringer innenfor samfunnsoppdraget med å produsere fornybar energi. Videre utvikling av vannkraft i Norge har fortsatt et stort potensial, der lokalt miljø kan ivaretas svært treffsikkert.

Hvorfor er dette viktig for kraftnæringen?

  • Miljøet er et viktig felles samfunnsgode der interessekonflikter må håndteres.
  • Kunnskap og samfunnsaksept er viktig for å oppnå balanserte krav og vilkår til vår virksomhet.
  • Vilkår for bygging og drift av kraftanlegg er strengt regulert og treffsikre løsninger er i alles interesse.
  • God tilpassing kan gi vinn – vinnsituasjon med både mer produksjon og bedre miljø.

Hva har skjedd i saken så langt? 

Eksempel

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: