Unntak fra kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet

Felles brev til Olje- og energidepartementet (OED) fra Distriksenergi, Samfunnsbedriftene og Energi Norge (31.03.2020)

Kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet er nedfelt i lovs form og skal som kjent gjøres gjeldende fra 1.1 2021.

Mange selskap har gjennomført en omfattende jobb for å nå fristen satt i lovteksten. Andre selskap står midt i nødvendige prosesser i disse dager og atter andre selskaper har dette på agendaen de kommende månedene.

Det vi ser er at med de utfordringer korona-pandemien gir hele Norge og ikke minst landets energiselskaper, blir gjennomføringen krevende og for noen selskaper bort i mot umulig innen 1.1.2021. En slik omdannelse er en omfattende og tidvis krevende prosess å gjennomføre i en tid der selskapets ressurser primært må konsentreres om opprettholdelse av samfunnskritisk infrastruktur. Det er derfor viktig at disse selskapene får mulighet til å gjennomføre dette på en god og mest mulig kostnadseffektiv måte.

For de selskaper som nå opplever at det er krevende å få landet kravene som stilles til det selskapsmessige og funksjonelle skillet, er det å kunne be om en utsettelse på fristen for gjennomføring ønskelig. I dette bildet er det også viktig at en har respekt for at en slik omdannelse gjøres i selskapene, som en del av en større strategiprosess.

Vi kjenner også til selskaper som i dag står midt oppe i fusjonsprosesser, som nå blir krevende å få gjennomført i tide med de krav som stilles til det selskapsmessige og funksjonelle skillet. Fusjonsprosesser bør ikke måtte stoppe på grunn av dette.

På den bakgrunn ber vi derfor OED om å være imøtekommende på søknader fra de selskaper som ber om en utsettelse på fristen.

I den anledning er det viktig at departementet snarlig kvitterer ut en slik mulighet og eventuelt hva som skal til for at en søknad om utesettelse blir innfridd. Distriktsenergi, Samfunnsbedriftene og Energi Norge kan være behjelpelig med en mal for en slik søknad.

En faktor i dette bildet er det også at forskriftene til lovteksten enda ikke er vedtatt fra myndighetshold. De endelige kravene fra myndighetshold er således heller ikke kjent for aktørene.