Kraftutveksling

Europas grønne omstilling krever at strøm kan flyttes effektivt mellom land og regioner og Norge vil tjene på å legge til rette for kraftutveksling.

Hovedbudskap
 • Norge er en del av et felleseuropeisk kraftmarked  via flere eksisterende forbindelser med våre naboland. Utveksling legger til rette for å benytte de billigste ressursene som til enhver tid er tilgjengelig, og dette gir lavest totalkostnad for å levere strøm til alle kunder.
 • For at Europa skal nå målet om klimanøytralitet innen 2050  er det en forutsetning at vi kan flytte kraft fra land og regioner med mye vind eller sol til kundene. Vannkraften er en fleksibel ressurs om gir mest verdi i samspill med andre produksjonsteknologier som sol og vind. Derfor er det en stor verdi for Norge å sikre at vannkraften kan delta i flere markeder hvor den verdsettes høyt.
 • Havvindsatsingen på norsk sokkel, som er viktig for utviklingen av norsk leverandørindustri og industriens tilgang til kraft utover 2030, vil ikke være lønnsom med mindre havvind kan kobles til flere markeder via hybride nett i Nordsjøen. Det vil også bidra til å sikre økt lønnsomhet i fornybarnæringen

  Nøkkeltall / fakta

  • Norge er en del av et felleseuropeisk kraftmarked som i dag består av 25 land. Dette felles kraftmarkedet omfatter 98,6% av alt strømforbruket i EU. Hver dag beregnes kraftprisen og handel time for time kommende døgn i en felles algoritme, basert på tilbud og etterspørsel. I dette markedet handles det daglig verdier for rundt 2 milliarder norske kroner. 
  • Norge er koblet til Norden og Europa gjennom om lag 9 megawatt GW overføringskapasitet når de nye kablene NordLink og North Sea Link til henholdsvis Tyskland og Storbritannia er kommet i drift i 2020.
Bakgrunn
 • Et tett integrert, felles europeisk kraftmarked er den mest kostnadseffektive måten å sikre pålitelig og rimelig strøm til innbyggerne på. 
 • Den europeiske energiomstillingen, med elektrifisering basert på væravhengig vind- og solkraft, avhenger av et mer velintegrert marked og flere strømforbindelser over landegrensene.
 • Norges regulerbare vannkraft gir oss et evigvarende, naturgitt fortrinn for utslipssfri og rimelig strøm. Verdien av denne regulerbarheten blir større desto større andel uregulert vind- og solkraft den er knyttet til. Dette skyldes evnen til å absorbere billig overskuddskraft i perioder med mye vind/sol og høy kapasitet til å dekke etterspørsel i perioder med høyt forbruk og mindre vind/sol.
 • En økning i kraftutveksling fra Norge vil skape verdier, men også bidra til en mer klimavennlig omstilling fordi sol- og vindkraft kan eksporteres til Norge når det blåser eller er mye sol, og Norge kan eksportere regulerbar vannkraft når det er lite vind/sol.
 • Det bør derfor legges til rette for økt kraftutveksling mellom Norge og våre naboland. Dersom vi tar del i den grønne omstillingen med økt utvekslingskapasitet vil verdien av vannkraften og de offentlige inntektene som følger med øke betydelig, havvindsatsingen vil bli lønnsom og vi bidrar til reduserte klimagassutslipp. 
 • Gjennom regelverket TEN-E (Trans-European Networks for Energy) og CEF (Connecting Europe Facility) kan kabelprosjekter få investeringsstøtte fra EU. Implementering av TEN-E er også avgjørende for tilgang til de fora hvor utviklingen av den felleseuropeiske havvindinfrastrukturen vil foregå.


Last ned dokument