Innhold

Kraftutveksling

Europas grønne omstilling krever flere kabler, norsk kraftpris påvirkes uansett, så Norge kan tape på å ikke bygge flere kabler selv.

Hovedbudskap
 • Norge er en del av et felleseuropeisk kraftmarked, og kraftprisen i Norge påvirkes av kabler mellom land i Europa uavhengig av om slike bygges til/fra Norge.
 • For at Europa skal nå målet om klimanøytralitet innen 2050, må det bygges nytt nett mellom land i Europa tilsvarende 91 NorthConnect-kabler frem til 2040. 25 av disse er allerede under utvikling.
 • Hvis det ikke bygges nye kabler fra Norge, risikerer vi å bare få prisøkning som følger av virkningen av nytt europeisk nett, men gå glipp av verdiskapingen som oppstår i samspillet mellom norsk regulerbar vannkraft og økende andel væravhengig fornybar kraftproduksjon i våre naboland.

  Nøkkeltall / Fakta

  • Det europeiske kraft-markedet Norge er en del av, består av 22 land og skaper verdier for over 1 milliard euro/år.
  • Norge er koblet til Norden og Europa gjennom om lag 7300 megawatt (MW) overføringskapasitet etter at nye kabel Tyskland er kommet i drift i 2020.
  • En rapport fra ENTSOE sier at det må bygges 128 000 MW overføringskapasitet frem til 2040 for å realisere Green Deal.
Bakgrunn
 • Norge er en del av et pan-europeisk kraftmarked som i dag består av 22 land, og som skal utvides til 27 land i 2020. Dette felles kraftmarkedet vil da omfatte ca. 95% av alt strømforbruket i EU.
 • Hver dag beregnes kraftprisen time for time kommende døgn i et felles system. Kraftprisen i Norge påvirke derfor av kabler og nett mellom land, uavhengig om disse bygges fra Norge.
 • Den europeiske energiomstillingen med elektrifisering basert på væravhengig vind- og solkraft, vil kreve et enda mer velintegrert marked og flere kraftlinjer over landegrensene. Det er umulig for Europa å nå sine klimamål hvis hvert land skal stå alene.
 • For å realisere Green Deal (EUs "grønne giv") mener ENTSO-E (foreningen av europeiske sentralnettselskaper) at det må bygges nytt nett mellom land i Europa tilsvarende 128.000 megawatt (MW) eller 91 NorthConnect-kabler frem til 2040. 25 av disse (35.000 MW) er allerede under utvikling. I sum tilsvarer dette omtrent 3 kabler per år. Som følge av denne utviklingen vil norsk kraftpris uansett bli stadig mer påvirket av kraftprisen i andre land.
 • Norges regulerbare vannkraft representerer et evigvarende, naturgitt fortrinn. Verdien av denne regulerbarheten blir større desto større andel uregulert vind- og solkraft den er knyttet til. Dette skyldes evnen til å absorbere billig overskuddskraft i perioder med mye vind/sol og høy kapasitet til å dekke etterspørsel i perioder med høyt forbruk og mindre vind/sol.
 • En økning i kraftutveksling fra Norge vil skape verdier, men også bidra til en mer klimavennlig omstilling fordi sol- og vindkraft kan eksporteres til Norge når det blåser eller er mye sol, og Norge kan eksportere regulerbar vannkraft når det er lite vind/sol.
 • Det bør derfor legges til rette for økt kraftutveksling direkte fra Norge. Hvis ikke vil vi kun få prisøkning som følge av den europeiske nettutbyggingen, men går glipp av verdiskapingsmulighetene.