Innhold

Transmisjonstariff - fleksibel tariff (UKT)

Fleksibel tariff er viktig for elektrifiseringen.

Hovedbudskap
  • Fleksibel tariff / "utkoblbar tariff"(UKT)er et viktigvirkemiddel i elektrifiseringenfordi det gir et effektivt alternativ til investering i nett, men nettselskapene trenger drahjelp fra Statnett.•Statnett må forlenge UKT i sin nåværende form, subsidiært forlenge overgangsordningen i 3-4år frem til fleksibilitetsmarkeder er reeltalternativ.•UKT er ikke til hinder for utvikling av fleksibilitetsmarkederfordi fleksibilitetstilbyder kan selge samme ressurs imarkedet så lenge ressursen ikke er brukt av nettselskapet.
Bakgrunn
  • Elektrifisering ogtilknytning til kraftnettet av mye nytt forbruk, krever økt fleksibiliteti kraftsystemet. UKT er et effektivt virkemiddel forå belønnefleksiblekunder som kan bruke overskuddskapasitet i nettet og bidra til å redusere last når det er trangt i nettet.Denne fleksibiliteten bør beholdesinntilmarkedsløsninger representerer et reelt alternativ.
  • UKT gir redusert nettleie til fleksible kunder som kan koples ut når det er trangt i nettetog nettselskapet har behov.UKT gir dermed alternativ til investering i nett fordi nettselskapet kan dimensjonere nettet lavere enn hvis alle kundene var på ordinær tariff.
  • Statnettsstyre vedtok å fase ut UKTfra 2022og med en halvering av "rabatten" på nettleien i 2021.Mange nettselskap har benyttetStatnetts tilbud av UKT til kunder i sitt nett, men vil med enutfasing ha begrenset mulighet til å videreføreordningen i samme omfang.
  • Det har vært hevdet at UKT "låser inne fleksibilitet"og at det dermed hindrer utvikling av markedsløsninger for fleksibilitet. Det er ikke riktig. En fleksibilitetsressurs kan bys inn i markedetselv om den ligger på UKT, bare den ikke er aktivertfor den samme timen. Det betyr at en forbruker på UKT kan agere i kortsiktige fleksibilitetsmarkeder,så lengeden er tilgjengelig dersom nettselskapet har behov for utkoplingetter avtalen om UKT.
  • OEDhar på høring(til 2/12-20) nye vilkår for tilknytning som lar kunder og nettselskap inngå avtale om utkopling. Dette kan spare investeringer i nett, kunden slipper anleggsbidrag,og tilknytningen skjer raskere. Det er godt nytt for elektrifiseringen. De nye vilkårene er ikke til hinder for videreføring av fleksibel tariff, UKT.
Eksempler
  • Oslo Havn/Kielferga ble koblettil med redusert anleggsbidrag mot vilkår om utkopling. Ved tilknytningpå ordinære vilkår ville det medført investeringer på 4-5 millioner kroner, medoppgraving av veiene fra havna til Solli Plass som er nærmeste trafostasjon.Tilknytningen ville følgelig også tatt lengre tid.
  • Fortum Varme har ca.400 MW installert effekt i elkjeleriOsloområdet. Disse kan koples ut når det er høy last (når det er kaldt om vinteren og høyt forbruk i Oslo).Ordningen med UKT har muliggjort investering i elkjeler. Denne ressursen representerer et effektivtenergilager for kraftsystemet.