Innhold

Transmisjonstariff - fleksibel tariff (UKT)

Fleksibel tariff er viktig for elektrifiseringen.

Hovedbudskap
  • Fleksibel tariff / "utkoblbar tariff" (UKT) er et viktig virkemiddel i elektrifiseringen fordi det gir et effektivt alternativ til investering i nett, men nettselskapene trenger drahjelp fra Statnett.
  • Statnett må forlenge UKT i sin nåværende form, subsidiært forlenge overgangsordningen i 3-4 år frem til fleksibilitetsmarkeder er reelt alternativ.
  • UKT er ikke til hinder for utvikling av fleksibilitetsmarkeder fordi fleksibilitetstilbyder kan selge samme ressurs i markedet så lenge ressursen ikke er brukt av nettselskapet.
Bakgrunn
  • Elektrifisering og tilknytning til kraftnettet av mye nytt forbruk, krever økt fleksibilitet i kraftsystemet. UKT er et effektivt virkemiddel for å belønne fleksible kunder som kan bruke overskuddskapasitet i nettet og bidra til å redusere last når det er trangt i nettet. Denne fleksibiliteten bør beholdes inntil markedsløsninger representerer et reelt alternativ.
  • UKT gir redusert nettleie til fleksible kunder som kan koples ut når det er trangt i nettet og nettselskapet har behov. UKT gir dermed alternativ til investering i nett fordi nettselskapet kan dimensjonere nettet lavere enn hvis alle kundene var på ordinær tariff.
  • Statnetts styre vedtok å fase ut UKT fra 2022 og med en halvering av "rabatten" på nettleien i 2021. Mange nettselskap har benyttet Statnetts tilbud av UKT til kunder i sitt nett, men vil med en utfasing ha begrenset mulighet til å videreføreordningen i samme omfang.
  • Det har vært hevdet at UKT "låser inne fleksibilitet" og at det dermed hindrer utvikling av markedsløsninger for fleksibilitet. Det er ikke riktig. En fleksibilitetsressurs kan bys inn i markedet selv om den ligger på UKT, bare den ikke er aktivert for den samme timen. Det betyr at en forbruker på UKT kan agere i kortsiktige fleksibilitetsmarkeder, så lenge den er tilgjengelig dersom nettselskapet har behov for utkopling etter avtalen om UKT.
  • OED har på høring (til 2/12-20) nye vilkår for tilknytning som lar kunder og nettselskap inngå avtale om utkopling. Dette kan spare investeringer i nett, kunden slipper anleggsbidrag, og tilknytningen skjer raskere. Det er godt nytt for elektrifiseringen. De nye vilkårene er ikke til hinder for videreføring av fleksibel tariff, UKT.
Eksempler
  • Oslo Havn/Kielferga ble koblet til med redusert anleggsbidrag mot vilkår om utkopling. Ved tilknytning på ordinære vilkår ville det medført investeringer på 4-5 millioner kroner, med oppgraving av veiene fra havna til Solli Plass som er nærmeste trafostasjon.Tilknytningen ville følgelig også tatt lengre tid.
  • Fortum Varme har ca. 400 MW installert effekt i elkjeler i Osloområdet. Disse kan koples ut når det er høy last (når det er kaldt om vinteren og høyt forbruk i Oslo).Ordningen med UKT har muliggjort investering i elkjeler. Denne ressursen representerer et effektivt energilager for kraftsystemet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: