Vindkraft

Vindkraft er en del av løsningen for å dekke samfunnets fremtidige kraftbehov. Det krever forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Hovedbudskap
 • Fremtidens høyproduktive lavutslippssamfunn krever elektrifisering. Vindkraft på land er viktig for å dekke det økende strømbehovet.
 • Det er behov for stabile og forutsigbare konsesjonsprosesser. Forslagene i stortingsmeldingen om vindkraft er i hovedsak gode.
 • En større andel av verdiskapingen fra vindkraft må tilfalle kommunene der anleggene lokaliseres.

Nøkkeltall / Fakta

 • Vindkraftproduksjonen er økende, og utgjorde med sine 9,9 TWh i 2020, 6,4% av norsk strømproduksjon.
 • Når støtteordningen med grønne sertifikater for ny fornybar kraftproduksjon fases ut i 2021, vil vindkraft utgjøre ca. 10% av norsk kraftproduksjon, og produsere rundt 15 TWh per år.

 

Bakgrunn
 • Vann og vind er en perfekt match: Den regulerbare vannkraften er den eneste store fornybarressursen som kan balansere ut den uregulerbare vindkraften.
 • Konsesjonssystemet for vindkraft er viktig for tilgangen på produksjonsprosjekter som kan bidra til elektrifisering og industriell vekst utover 2020- og 2030-tallet.
 • Konfliktnivået rundt vindkraft er for høyt, og det er avgjørende å få på plass reformer som styrker tilliten til konsesjonssystemet og bidrar til at vindkraft heretter kan bygges med bedre lokal forankring og mindre miljøavtrykk.
 • Regjeringens stortingsmelding – Meld. St. 28 (2019-2020) – inneholdt gode endringer i konsesjonssystemet for vindkraft. Sammen med det nye og grundige kunnskapsgrunnlaget om miljøverdier som NVE og Miljødirektoratet har utarbeidet, er dette et godt utgangspunkt for å utvikle de beste og minst konfliktfylte vindkraftprosjektene.
 • Stortingsmeldingen hadde imidlertid én stor svakhet: Den tok ikke opp spørsmålet om lokal skatt / kompensasjon. Energi Norge er opptatt av at kommunene må sitte igjen med en større andel av verdiene som skapes i vindkraftverkene og har fått utarbeidet ulike alternativer for innretting av skatter og avgifter for en bedre verdideling fra vindkraft.
 • I en bred alliansen er kommunesektoren og kraftbransjen samstemte om vindkraftskatt: Lokal verdideling oppnås best og mest målrettet ved å innføre en naturressursskatt utenom inntektsutjevningsordningen for alle vindkraftanlegg, samt en produksjonsavgift/konsesjonsavgift nedfelt i konsesjonsbetingelsene for nye vindkraftanlegg.
Eksempel

Det er behov for ryddige og forutsigbare rammer for forholdet mellom vindkraftutbygger og vertskommune. Det er også behov for at en større andel av verdiskapingen fra vindkraft ligger igjen lokalt der vindkraftanlegg bygges. Derfor har Energi Norge i samarbeid med Norwea fått utarbeidet en rapport fra KPMG med forslag til ulike modeller for beskatning og avgiftsbelegging: "Verdideling fra vindkraft". En god løsning er å beholde dette under Energiloven og å legge dette til konsesjonsbetingelsene. Dette er målrettet lokalt hvor vindkraftanlegg lokaliseres og forutsigbart for berørte parter.

Last ned dokument

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: