HMS-strategi

I fornybarnæringen skal det være trygt å jobbe. Alle skal komme glade og friske hjem!

Hovedbudskap
 • God HMS lønner seg, både for arbeidsmiljøet og bedriftsøkonomien.
 • Energi Norge vil bidra til at alle i fornybarnæringen skal ha et skadefritt og helsefremmende arbeidsmiljø, og vi forventer skjerpet oppmerksomhet og innsats fra topplederne i bransjen.
 • Det må sikres god forankring på alle ledelsesnivåene i medlemsbedriftene. De skal gå foran som gode rollemodeller og etterspørre HMS som en naturlig del av det daglige arbeidet.

  Nøkkeltall / Fakta

  • I 2020 hadde fornybar-næringen 98 skader som medførte fravær.
  • Antall sykedager som følge av skader er 1435.
  • Næringen opplever i snitt 1-2 dødsfall per år.
  • De vanligste skadene er fall etterfulgt av støt og treff av gjenstand.
Bakgrunn
 • Energi Norges HMS‐strategi har en visjon om null arbeidsskader og fokuserer derfor særlig på sikkerhetsarbeid. Hovedmålene har vært relatert til reduksjon i H1‐ (antall skader med fravær), H2‐ (antall skader med og uten fravær) og F‐verdier (fraværsdager som følge av skade). Tallene viser at vi er langt fra å nå de målene vi har satt oss.
 • Visjonen om null skader er riktig og skal opprettholdes, men vi skal utvide den ut til også å inkludere psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, mekanisk og fysisk arbeidsmiljø, samt kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.
 • Styret vedtok i 2020 å innføre et HMS-løfte. Målet er at alle våre medlemsbedrifter skal løfte arbeidet opp på et strategisk nivå og forplikte seg til å vise resultater. Vi har fått god respons på initiativet og verktøyene som er laget for å støtte opp under arbeidet, men vi har fortsatt en vei å gå for å få alle med på laget.
 • Vi skal jobbe med forankring på alle ledelsesnivå i medlemsbedriftene og i Energi Norge. Arbeidet skal favne både små og store selskaper, og det skal være noe å hente for de som går i front og for de som henger et stykke bak. Vi skal ikke finne opp noe nytt, men bruke det som vi vet fungerer. Gode modeller skal deles, og erfaringer skal kommuniseres. Vi skal samarbeide på tvers, i enda større grad enn tidligere.
 • Vi vet at god HMS er lønnsomt, og vi mener at det ligger et urealisert potensial i fornybarnæringen. Økonomiske gevinster må kartlegges, dokumenteres og realiseres. HMS skal være på agendaen der saker som påvirker bunnlinja behandles.
Eksempler

Skadetallene for bransjen har stabilisert seg på det som ofte beskrives som et sikkerhetsplatå, og for å klare å komme videre ned under dette platået må vi jobbe bevisst med sikkerhetskultur. En viktig del av det er å lære av hendelser med høyt potensial. Fornybarnæringen er enige om at de vil dele læringspunkter etter slike hendelser.

Last ned dokument