Posisjonsflak -Ny tariffstruktur

Energi Norge ønsker å bidra til en vellykket innføring av ny nettleie i distribusjonsnettet.

Hovedbudskap
 • Ny modell for nettleie er viktig for elektrifiseringen og for å bidra til å løse klimautfordringen. I tillegg vil det bidra til gode ladevaner og dermed begrense økning i nettinvesteringer og nettleien.
 • Innføring av ny tariffmodell er viktig for å bidra til gode ladevaner og dermed begrense økning i nettinvesteringer og nettleien.
 • Nettleien til husholdningskundene må være enkel, slik at det blir lett for kundene å se virkningen av tilpasninger til ny modell.

  Nøkkeltall / Fakta

  • 72% av nybilsalget i august 2021 var elbiler.
  • I 2025 skal det bare selges elektriske / utslippsfrie biler i Norge.
  • Samlet kostnad for det norske strømnettet er ca. 25 milliarder kroner i året.
  • NVE-rapport nr. 51/2019 viser at samfunnet kan spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer ved optimal lading av elbiler.
Bakgrunn
 • Elbilene gjør for fullt sitt inntog i Norge. Vi trenger motivasjon til å bruke det strømnettet vi har, så mye og så lenge som mulig, uten å måtte bygge mye nytt nett. Den nye nettleien klarer ikke alt dette alene, men den er et viktig skritt på veien.
 • Som følge av elektrifisering og klimautfordringene forventes det høy etterspørsel etter kapasitet i nettet frem i tid. Vi må få til en samfunnsøkonomisk riktig bruk av nettet og bruke kapasiteten i nettet mer effektivt gjennom døgnet for å unngå store effekttopper, slik at vi unngår å bygge unødvendig mye nytt nett.
 • Klimavennlig og samfunnsøkonomisk elektrifisering kan oppnås ved at kunder som i dag betaler nettleie primært ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad bør betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for.
 • Omleggingen ny nettleie som legger mer vekt på kapasitet, vil gi insentiver til å ta i bruk smart teknologi, styringssystemer og energilagring for å fordele forbruket jevnere over tid. Dette bidrar til at kundene investerer mer i slik teknologi, og kan gjøre det enklere å utvikle fleksibilitetsmarkeder som også husholdningene kan delta i.
Eksempler
 • Glitre Energi Nett har beregnet at de kan spare to milliarder kroner i nettinvesteringer bare i Drammen hvis man klarer å fordele fremtidens strømforbruk pent utover døgnet. Med stadig flere elbiler må Glitre doble kapasiteten hvis alle elbil-eierne skal lade når effektuttaket ellers er høyt. Kilde: Europower Energi

Last ned dokument