Innhold

Posisjonsflak -Ny tariffstruktur

Energi Norge er positiv til en ny tariff i distribusjonsnettet.

Hovedbudskap
 • Ny nettleie er viktig for elektrifiseringen og for å løse klimautfordringen.
 • Innføring av ny tariffmodell er viktig for å bidra til gode ladevaner og dermed begrense økning i nettinvesteringer og nettleien.
 • Energi Norge støtter forslaget fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME).
 • Energi Norge mener at tariffen til husholdningskundene må være svært enkel, slik at det blir lett for kundene å se virkningen av tilpasninger til nye tariff.

  N√łkkeltall / Fakta

  • 60% av nybilsalget i sept. 2020 var elbiler.
  • I 2025 er ambisjonen at det bare skal selges elektriske biler i Norge.
  • Samlet kostnad for det norske strømnettet er ca. 25 milliarder kroner i året.
  • NVE-rapport nr. 51/2019 viser at samfunnet kan spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer ved optimal lading av elbiler.
Bakgrunn
 • Elbilene gjør sitt inntog i Norge. Vi trenger motivasjon til å bruke det strømnettet vi har, så mye og så lenge som mulig, uten å måtte bygge mye nytt nett. Den nye nettleien alene klarer ikke alt dette, men er et svært godt og viktig skritt på veien.
 • Som følge av elektrifisering forventes det høy etterspørsel etter kapasitet i nettet frem i tid. Det et er mål å redusere
  investeringsbehovet for ny kapasitet i strømnettet. Vi må få til en samfunnsøkonomisk riktig bruk av nettet og bruke kapasiteten i nettet mer effektivt gjennom døgnet for å unngå store effekttopper.
 • Klimavennlig og samfunnsøkonomisk elektrifisering kan oppnås ved at kunder som i dag betaler nettleie primært ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad bør betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for.
 • Omlegging til en struktur i nettleien som legger mer vekt på kapasitet, vil gi insentiver til å ta i bruk smartteknologi og energilagring for å fordele forbruket jevnere over tid. Dette bidrar til at kundene investerer mer i slik teknologi, og kan gjøre det enklere å utvikle fleksibilitetsmarkeder som også husholdningene kan delta i.
Eksempler
 • Glitre Energi Nett kan spare to milliarder kroner i nettinvesteringer bare i Drammen, hvis man klarer å fordele fremtidens strømforbruk pent utover døgnet. Med stadig flere elbiler må Glitre doble kapasiteten hvis alle elbil-eierne skal lade når effektuttaket ellers er høyt. Kilde: Europower Energi