NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Energi Norge innspill til høring om NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Til Olje- og energidepartementet (OED)

NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Utredningen inneholder vurderinger av tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen, og forbedringer i systemet med tilknytningsplikt. Les Strømnettutvalgetsutredning fra juni, NOU 2022: 6 – "Nett i tide" på regjeringen.no

Strømnettutvalget kommer med en en rekke gode forslag som kan bidra til at Norge får utviklet mer nett raskere, får utnyttet dagens nett bedre og enklere konsesjonsprosesser. Energi Norge mener likevel at kraftigere tiltak kreves.

Oppsummert er de viktigste tiltakene fra NOU-en:
 • Videreutvikle "fast-track", dvs. en raskere saksbehandlingstid for saker med små virkninger for miljø og samfunn
 • NVE og OED må få økt saksbehandlerkapasitet
 • Økt digitalisering og økt digital samhandling mellom aktører i kraftsystemet
Energi Norges viktigste forslag til tiltak som ikke foreslås i NOU-en
 • Flere regionalnettkonsesjoner bør behandles etter den enklere saksgang A, øke grensen fra 15 km til eksempelvis 50 km
 • Etablere hjemmel for nettselskapene til å ta tilbake ubenyttede kapasitetsrettigheter hos sluttkunder
 • Vurdere videreutvikling av den økonomiske regulering i tråd med samfunnets behov, RME må gis tilstrekkelig ressurser
Oppsummert følger Energi Norge sine øvrige kommentarer og vurderinger:
Ledetider i konsesjonsprosessen må ned. Viktige tiltak for å realisere dette:
 • Økt bruk av betingede anleggskonsesjoner.
 • Muligheten for bruk av delkonsesjoner må gjøre mer kjent bransjen.
 • Stimulere til å bygge nett i forkant, for eksempel gjennom SIVA
Eksisterende nett må utnyttes bedre. Viktige tiltak er:
 • En revurdering av hva som er driftsmessig forsvarlig. Dersom det er mulig å redusere noe på kravene i driftspolicyen, spesielt på transmisjonsnetts nivå, kan mye nettkapasitet frigjøres.
 • Større utnyttelse av fleksibilitetsressurser som alternativ til nettinvesteringer.
 • Tilknytning på vilkår bør operasjonaliseres og utvikles i retning av et mer standardisert produkt.
 • Etablere muligheter for nettselskapene å ta tilbake ubenyttede kapasitetsrettigheter hos sluttkunder.
 • Tydeligere kriterier for tildeling av kapasitet- etablering av en bedre køordning.

 • Anleggsbidragsordningen bør forenkles.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: