Høring, Fornybar produksjon

Publisert

Høringssvar – avgift på landbasert vindkraft - produksjonsmodellen

Vi avgrenser oss i denne uttalelsen fra prinsipielle spørsmål om vindkraftbeskatningen, i tråd med høringens fokus på skattetekniske forhold. Med denne avgrensningen støtter Energi Norge og Norwea i det alt vesentlige forslagene til forskriftsendring, men vil gjerne knytte noen kommentarer til enkelte forhold samt noen avklarende merknader.

Ad 2.3 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Skatteetaten foreslår en definisjon av nettoproduksjon som er hentet fra forskrift om kraftomsetning og nettjenester som er definert som følger:

«Med netto produksjon menes brutto produksjon, referert til generatorklemme eller tilsvarende, fratrukket forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med produksjon av elektrisk energi, tap i hovedtransformatoren relatert til produksjonen i kraftverket, og energi fra eventuell hjelpegenerator.»

For begrepet «netto produksjon», foreslår Energi Norge og Norwea at det henvises til hele definisjonen i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (forskrift om kraftomsetning og nettjenester) § 3-4 og ikke bare § 3-4 tredje ledd. Vi foreslår at det tydeligere fremgår at vindparkene kan benytte samme målepunkt som det som i dag benyttes for innmeldelse i Elhub. Det er netteier som rapporterer til Elhub og det er netteier sine målere som blir benyttet i både Elhub og i nett-tarifferingen. Vi antar at samme volum bør innrapporteres i denne sammenheng.

Det er mulig at det er dette som er tanken fra Skatteetatens side, og i så fall bør det fremkomme tydeligere av forskriften og forarbeidene til forskriften. Forskriftsteksten bør linkes opp mot den vanlige fremgangsmåten for rapportering i Elhub for et vindkraftverk. Vi forstår det slik at det er vanlig å rapportere inn produksjon fra et målepunkt mot regionalnettet. I så fall vil det ikke foreligge noe energitap som skal trekkes fra, og det blir kun ett målepunkt som skal meldes inn som grunnlag for produksjonsavgiften.

Forslag til tekst:

 På denne bakgrunn foreslås følgende forslag til tekst i § 3-26-3:

Avgiftsgrunnlag og –beregning

  • Grunnlaget for avgiften er netto produsert kraft i det enkelte vindkraftverk i henhold til forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 3-4. Utgangspunktet for måling er avregningsmåler hos regionalnettseier
  • Måling kan etableres ved å beregne brutto produsert kraft i generatorklemme, utgående ledning fra transformator i vindkraftverket eller tilsvarende, fratrukket forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med produksjon av elektrisk energi, tap i hovedtransformatoren relatert til produksjonen i kraftverket, og energi fra eventuell hjelpegenerator, slik det fremgår av forskriftens § 3-4 tredje og fjerde ledd mv.

Dersom det blir foretatt uttak til eget bruk før dette målepunktet (noe som i dag er lite praktisk) vil det være mulig å forskriftsfeste at eventuelt uttak før målepunktet skal hensyntas.

Ad 2.6 Innrapportering og betaling av avgiften

Det foreslås at "avgift på landbasert vindkraft skal ha årlig skattleggingsperiode i oppstartingsåret". Slik vi forstår bestemmelsen skal skattemelding, med innrapportering av skyldig avgift, første gang leveres 18. januar 2023. Teksten i forslaget til forskriftsendring i skatteforvaltningsloven (punkt 6 i høringsnotatet) er imidlertid generell, "Skattleggingsperioden for avgift på landbasert vindkraft er ett kalenderår", og ikke avgrenset til oppstartingsåret. Energi Norge og Norwea vil anbefale at vindkraft skal ha årlig skattleggingsperiode også framover. Det vil være den administrativt enkleste løsningen, både for konsesjonærene og for skattemyndigheten.

I dette punktet omtales også at det, på grunn av behov for EØS-avklaringer, er usikkert når avgiften vil tre i kraft, dette er også omtalt i høringsnotatets punkt 4.

Så langt Energi Norge og Norwea kjenner til, foreligger ennå ingen avgjørelse fra ESA. Det uttrykkes i høringsnotatet at avgiften vil tre i kraft "fra den tid departementet bestemmer". Vi forstår dette slik at avgiften vil tre i kraft fra et tidspunkt etter at ESA har godkjent innføringen av produksjonsavgiften.