Innhold

Sluttrapport fra forskningsprosjektet Flexelterm

Les rapporten basert på fire års forskning ved NMBU – i tett samarbeid med kraftnæringen – på hvordan et tettere samspill mellom kraft og varme kan påvirke kraftoverskudd, lagring av energi og lønnsomhet i det nordiske systemet. (2017)

Hovedmålet med Flexelterm har vært å analysere hvordan samspill mellom kraftsystemet og termisk energi kan gi økt lønnsomhet i utnyttelsen av nasjonale energiressurser og bedret forsyningssikkerhet. Forskerne har blant annet sett på mulighetene for å benytte mer fornybar kraft i fleksible termiske systemer for gi bedre balanse i kraftsystemet, mer effektiv innfasing av fornybar kraft og reduserte kostnader i varmeproduksjonen.