Fornybarometeret høst 2020

Energi Norge har en visjon om at Norge skal ta en global lederposisjon som verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. For andre gang måler vi i Energi Norge farten i elektrifiseringen av landet vårt. Vi spør også hva som skal til for å forsere utviklingen i utvalgte næringer, og gi økt verdiskaping og betydelige ringvirkninger. (10.11.2020)

Fornybarometeret - toppbilde kapittelside

Illustrasjon: Hanne Berkaak / byHands

Fornybarnæringen vil spille en viktig rolle i omstillingen av det norske energisystemet og av norsk økonomi. Elektrifisering er et sentralt tiltak for å oppnå klimaforpliktelsene. Foreløpige tall viser at utslippet av klimagasser i Norge var 50,3 millioner tonn CO2 i 2019. Det var en nedgang på 3,4 % fra året før. I følge Parisavtalen har vi forpliktet oss til å kutte 50% av våre klimagassutslipp sammenlignet med1990-nivået innen 2030, og 80% innen 2050.

Norge leder foreløpig an i verdens omstilling til et fornybart energisystem, med høy grad av elektrifisering. Som vi viser i denne rapporten, går utviklingen i Norge imidlertid også for sakte når det gjelder å ta i bruk nullutslippsløsninger.
Forspranget vårt vil heller ikke vare evig, for Europa kommer nå etter. Norge må derfor gripe muligheten til å gå foran, og utvikle nye løsninger for de utfordringene som kommer. Det kan vi gjøre ved å legge om energiforbruket til elektrisitet,
eksportere teknologi og kunnskap om elektrifiseringsløsninger og utnytte fortrinnene våre for å utvikle grønne elektriske verdikjeder innen for eksempel batterier, hydrogen og smarte kraftsystemer.

Koronakrisen har ført til store utfordringer for mange næringer, både i Norge og internasjonalt. Fornybarnæringen møter i dag svært lave kraftpriser og press på lønnsomheten. Regjering og Storting gikk i vår sammen om en rekke krisepakker for å stabilisere økonomien. Noen av tiltakene innebar en styrking av virkemidlene for klimatiltak i næringslivet. Det er en god begynnelse. Vi i Energi Norge mener imidlertid krisen må brukes til en grønn omstart, og vil foreslå enda sterkere tiltak for å forsere den nødvendige omleggingen til klimavennlige løsninger, fornybar energi og elektrifisering av samfunnet. For å utnytte det norske kraftsystemet som fundamentet i en grønn omstilling av Norge, må:

1. Trykket på elektrifisering økes, samtidig som satsningen får en bred næringspolitisk agenda med mål om å gjøre elektrifisering til en stor, norsk eksportnæring.
2. Markedet være driveren i utviklingen av kraftproduksjon i Norge. Vi har rikelig tilgang på konkurransedyktige, rene energiressurser. Fokuset må ligge på omstilling av forbruk og et effektiv strømnett. CO2-avgiften må økes med 10–15% i året. Elavgiften må reduseres.
3. Fornybarnæringen bli bedre på å følge opp kunder, særlig nye kundegrupper med behov for lading, slik som fylkeskommuner, rederier og borettslag.
4. Norge ha en innovativ nettregulering og tariffer som fører til energiomstilling og innovasjon – fleksibilitet må premieres og makslast reduseres. For eksempel må Statnett videreføre ordningen med utkoblbar tariff.
5. Industriens muligheter til å få støtte til utslippsreduksjoner også i kvotepliktig sektor bli bedre.
6. Energiomstilling ikke føre til store kostnader for enkeltpersoner, slik som har vært tilfelle med fergepriser på fylkesvegsamband. Staten må dekke en større del av disse kostnadene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: