Energi Norge

Innhold

Rapport: Probabilistic analyses of dams - Experienceand recommendations - Phase II

Rapporten er utarbeidet som en del av Energi Norge sitt FoU- prosjekt Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv(DSHP), og inngår som et delprosjekt Evaluering av eksisterende betong- og murdammer. Rapporten erutarbeidet i samarbeid mellom Dr. techn. Olav Olsen og Norconsult.(2020)

Formålet med dette dokumentet er å evaluere foreløpig praksis for konstruksjonspålitelighet av betongdammer og komme med anbefalinger til fremtidig arbeid. Målet er på sikt å etablere en veileder for å dokumentere stabilitet av dammer ved hjelp av probabilistiske metoder. Platedammene Viervatn og Eikrebekken har blitt evaluert i denne fasen.

Så langt har Norconsult og Dr. techn. Olav Olsen i to runder gjort uavhengige probabilistiske analyser. Gjennom dette arbeidet har det blitt opparbeidet en bred kompetanse innen konstruksjonspålitelighet av dammer. Presentasjon av prosjektet på ICOLDs kongress i Wien, 2018, viste at temaet er svært relevant. Sammen med rapporten “Probabilistic model code for concrete dams” (PMCD) utarbeidet av Energiforsk i Sverige, representer dette prosjektet nybrottsarbeid som vil være viktig for å videreutvikle regelverk, sikkerhetsvurderinger og generell forståelse av damsikkerhet i Norge og internasjonalt.

I neste fase er det er viktig å konsolidere den kunnskapen som er opparbeidet til nå, der forslaget er at Norconsult og Dr. techn. Olav Olsen samarbeider mot en felles rapport «Best practice» med anbefalinger
for probabilistiske analyser. For det fremtidige arbeidet anbefales det å jobbe med valg og dokumentasjon
av parametere for probabilistiske beregninger, videre undersøke modelleringsantakelser i beregningsmodellene og antakelser for probabilistiske variabler, samt gjøre flere probabilistiske beregninger på dammer som tilfredsstiller dagens deterministiske regelverk for å etablere akseptverdier for pålitelighet målt med pålitelighet indeks β eller bruddsannsynlighet 𝑝𝑓.