Energi Norge

Innhold

Rapport: Risikovurderinger for dam Nyhellervatn

Risikovurderingsanalysene av Dam Nyhellervatn (2018)

Sammendrag

Energi Norge engasjerte NGI til å vurdere muligheter og avgrensninger for bruk av risikoanalyser for norske dammer. Vurderingen består av en «State-of-the-art» oversikt over risikoanalyser for dammer i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og risikovurderinger av fire norske dammer Dam Dravladalen, Dam Nyhellervatn, Dam Nesjen og Dam Strandfossen.

Denne rapporten beskriver resultater fra vurderingene for Dam Nyhellervatn. Risikoanalysene ble gjennomført med to metoder: (1) hendelsestre-analyser, og (2) den nyere metode "Bayesiske nettverksanalyser" kombinert med "Monte Carlo Simulering". I tillegg ble det gjort deterministiske og probabilistiske analyser av nedstrøms skråningen for Nyhellervatn
hoveddam.

Det beste estimatet for årlig bruddsannsynlighet for Dam Nyhellervatn i 2017 er på 2∙10-6/år eller lavere- Det vil si et brudd kan skje to ganger pr 1 million år. Den beregnede årlige sannsynligheten er lavere enn den internasjonalt rapporterte bruddfrekvensen for fyllingsdammer, for eksempel ICOLDs statistikk, og er representativt av en dam med meget
tilfredsstillende oppførsel. Dam Nyhellervatn har en årlig bruddsannsynlighet som skyldes indre erosjon som er 10 til 60
ganger lavere enn hva tilsier ICOLD-statistikken. Indre erosjon er den mest kritisk bruddmekanismen. Analysene viser at kontinuerlig overvåkning av lekkasje reduserer betydelig sannsynligheten for at indre erosjon fører til brudd. Overvåkningen hindrer ikke initiering av lekkasje men åpner mulighet for tiltak som bidrar til at indre erosjon ikke utvikler seg videre.
Det ble en svært lav sannsynlighet for brudd forårsaket av flom (god flomavlednings- kapasitet og dermed liten flomstigning). Det ble også svært lav bruddsannsynlighet for instabilitet i nedstrøms skråning.

Med en beregnet bruddsannsynlighet ved Dam Nyhellervatn på 2∙10-6/år og de beregnede konsekvensene plasseres Dam Nyhellervatn, uten rehabiliteringstiltak, i sonen med akseptabel og tolerabel risiko når kriterier fra USACE 2014 benyttes. Det ligger imidlertid flere konservative antagelser bak vurderingene av både årlig bruddsannsynlighet og konsekvenser. Dette reduserer enda mer risikoen.

Dammen Nyhellervatn oppfattes som svært trygg, selv med de konservative antagelsene som gir en årlig brudd sannsynlighet på ca. 10-6. Det er rimelig å spørre om dammen bør allikevel oppgraderes. Bør en dam som har stått stabilt i over 40 år og ikke visst noen uønskede hendelser oppfylle de samme krav som en ny dam? Dam Nyhellervatn har stått med sine dimensjoneringslaster i store deler av sitt liv, og det er ingen stor endring in dimensjoneringslastene i dag. De
første 40 år i Dam Nyhellervatn kan oppfattes som fullskala modellforsøk for dammen. I tillegg viser internasjonale dambrudd statistikk at den mest kritiske perioden i livet til en fyllingsdam er de første fem operative år.

Rapporten er en del av FoU-prosjektet Helhetlig damsikkerhet.