Rapport: Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv - Forbedret underlag ved klassifisering av dammer

Denne rapporten fra oppsummerer arbeidet fra delprosjektet «Forbedret underlag ved klassifisering av dammer» somble utført i perioden 2017 – 2020 som en del av prosjektet «Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv» i regi av Energ Norge. (mai 2020)

I forbindelse med klassifiseringsprosjektet ble det gjort en gjennomgang av regelverket for klassifisering i Norge, samt regelverk, retningslinjer og metodikk i andre utvalgte land. Det er utviklet en metode for detaljert konsekvensvurdering av dambrudd basert på funnene fra litteraturstudien. Formålet med metoden er å gi bedre grunnlag for riktig klassifisering av dammer der det er tvil om klassen, og dermed å bidra til at samfunnets ressurser fordeles dit behovet er størst. Grunnlaget for metoden er beskrevet her, mens en detaljert beskrivelse av selve metoden finnes i rapporten «Metode for detaljert konsekvensvurdering av dambrudd». Det ble utført 4 casestudie som en del av prosjektet. Resultater fra casestudiene er også kort oppsummert i denne rapporten.