DSHP - Probabilistiske analyser av betongdammer - Fase 3 (2021)

Rapport utarbeidet av J. O. Mydland, H. Eklund og T. Konow

Formålet med denne rapporten er å evaluere foreløpig praksis for konstruksjonspålitelighet av betongdammer og komme med anbefalinger til fremtidig arbeid. Målet er på sikt å etablere en håndbok for å dokumentere stabilitet av dammer ved hjelp av probabilistiske metoder. I denne fasen av prosjektet er tidligere arbeid gjennomgått, diskutert og sett nærmere på hvilke stokastiske variabler som er relevante for pålitelighetsanalyse. Det er også gjort et forsøk på å definere sannsynlighetsfordelinger for de stokastiske variablene som benyttes i analysene. Arbeidet i denne fasen viser at flere av variablene er utfordrende å definere pga. manglende kunnskap og begrenset muligheter for testing, noe som gir manglende statistisk grunnlag. Det har blitt viet ekstra fokus på å bestemme vannstander, islast, friksjonskapasitet og lastkombinering.