Gevinstrealisering av DSO-rollen

Energiomstilling med storstilt elektrifisering, økt innslag av desentralisert produksjon og nye flytmønstre er utfordringer for driften av strømnettet. På oppdrag fra Energi Norge har Thema sett på nye verktøy for bedre samhandling i driftskoordineringen. (Oktober 2021)

Bakgrunn og problemstilling

Den pågående energiomstillingen, med storstilt elektrifisering, økt innslag av desentral produksjon og nye flytmønstre, gir nye utfordringer i driften av nettet på alle nivåer, også i regionalt og lokalt distribusjonsnett. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet har Statnett ansvar for å opprettholde den momentane balansen mellom produksjon og forbruk. Statnetts systemansvar omfatter i prinsippet hele kraftsystemet, men selskapet har i praksis bare virkemidler i transmisjonsnettet og regionalt distribusjonsnett. Det er nærliggende å vurdere en utvidet rolle for regionale distribusjonsnett i driftskoordineringen og en styrking av TSO/DSO-samarbeidet for å løse utfordringene.

Både i Norge og EU er regelverket for driftskoordineringen og oppgavefordelingen mellom TSO og DSO-er i endring. Blant annet har Olje- og energidepartementet (OED) bedt Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om å gjennomføre flere endringer i systemansvarsforskriften for å klargjøre ansvarsforhold, og en ordning med tilknytning med vilkår er innført. EUs nettkode for systemdrift (SO GL) er også i ferd med å bli innført i norsk lovgivning. Det overordnede målet er å legge til rette for en mest mulig effektiv og sikker systemdrift som maksimerer den samfunnsøkonomiske verdien av kraftsystemet ved at nytten av drift og investeringer i nett og andre tiltak veies mot kostnadene.

Hovedproblemstillingen vi drøfter, er hvilke gevinster som kan realiseres ved å utvikle nye verktøy for samhandling mellom Statnett som systemansvarlig og regionale distribusjonsnett, og ved å endre oppgavefordelingen i driftskoordineringen. Endringene i oppgavefordelingen berører også andre områder enn den rene driftskoordineringen, herunder prosessene for å knytte nye kunder til nettet eller øke kapasiteten til eksisterende kunder. Vi drøfter også hvilke barrierer som hindrer gevinstene i å realiseres, og peker på regulatoriske virkemidler som kan bidra til å redusere eller fjerne barrierene.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge. En referansegruppe i regi av Energi Norge har bidratt med data og informasjon om ulike case for koordinering i systemdriften.