Produksjonsavgift på landbasert vindkraft

Vindkraftrapport fra KPMG (2021)

I revidert nasjonalbudsjett for 2021, jf. Meld. St. 2 (2020 – 2021) foreslår regjeringen å innføre en produksjonsavgift på landbasert vindkraft, hvor et alternativ er å basere avgiften på produsert volum (kWh). Forslaget innebærer i så fall at vindkraftanlegg må betale en avgift for hver kWh som produseres, der avgiften skal fordeles til vertskommunene. Avgiften må altså betales uavhengig av om vindkraftselskapene går med overskudd eller underskudd, og vil ilegges både eksisterende og nye landbaserte vindkraftanlegg. Hvordan avgiften konkret skal utformes og fordeles mellom vertskommunene vil vurderes frem mot statsbudsjettet for 2022. Størrelsen på avgiften er foreløpig ikke nærmere bestemt, men ettersom avgiften vil være resultatuavhengig mener regjeringen at den bør være moderat. Det er forespeilet at forslaget nå skal ut på en høringsrunde. En fast avgift per kWh som også skal gjøres gjeldende for eksisterende vindkraftanlegg, er ikke det Norwea og Energi Norge har argumentert for.