Foto: Kristofer Ryde / Lyse
Foto: Kristofer Ryde / Lyse

Energi- og klimasamarbeid med EU

Ordliste for europeisk klimasamarbeid

Forklaring på de mest brukte begrepene når vi snakker om EUs energisamarbeid og Acer.

Ordliste

Her finner du en ordliste med en forklaring på de mest brukte begrepene når vi snakker om EUs energisamarbeid.

Acer

Agency for the Cooperation of European Energy Regulators

DSO

Distribution System Operator, distribusjonssystemoperatørene som drifter strømnettet i de ulike regionene i landet. Eksempler er Elvia, BKK Nett, Lyse Elnett.

ENTSO-E

European network of Transmission System Operators for Electricity.

ENTSO-G

European network of Transmission System Operators for Gas.

EU-kommisjonen

Dels EUs byråkrati, dels en slags regjering, lager forslag til EU-lover, og følger med på at medlemslandene iverksetter vedtatte EU-lover. Kan lage mer detaljerte regler for lovene som skal iverksettes (sammen med komite av representanter fra medlemsland).

EU

Den europeiske union

EU-rådet

Består av ministre fra medlemsland, vedtar EU-lover sammen med EU-parlamentet.

EU-parlamentet/Europaparlamentet

Vedtar EU-lover sammen med EU-rådet.

EUS kvotehandelssystem (ETS)

EUs kvotehandelssystem ble innført i EU og EØS-landene i 2005. Det setter en pris på utslipp av klimagasser ved å bestemme hvor mange tonn CO2 industri, kraftproduksjon og intern flytrafikk i Europa – som omfatter om lag halvparten av de totale europeiske utslippene – kan slippe ut. Kvoter fordeles i et marked enten gjennom gratistildeling eller auksjon, og tillatte utslipp reduseres hvert år. Dermed tvinges bedrifter til å kjøpe seg rett til å forurense.

EFTA

European Free Trade Association, Det europeiske frihandelsforbund

ESA

ESA er en forkortelse for engelsk EFTA Surveillance AuthorityEFTAs overvåkingsorgan, 

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

NVE

Norges- vassdrags og energidirektorat behandler konsesjonssøknader og gir konsesjoner for vindkraftverk og småkraftverk. Før større vannkraftverk avgis innstilling til Olje- og energidepartementet.

OED

Olje- og Energidepartementet gir konsesjoner til større vannkraftverk og behandler klager på NVEs avgjørelser når det gjelder småkraft og vindkraft.

RME

Reguleringsmyndigheten for energi. I Norge er det NVE som har denne rollen.

TSO

TSO betyr Transmission System Operator, og er navnet på den som er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Systemansvarlig koordinerer driften av kraftsystemet, sørger for fastsettelse av kapasitet til markedet, håndtering av flaskehalser og handel med andre land. I Norge er det Statnett som har denne rollen.