Bærekraftsrapportering

Mange norske selskaper, også i fornybarnæringen, har rapportert på bærekraft i flere år. Motivasjonen har variert; noen har rapportert frivillig, andre for å møte forventninger fra interessenter og finanspartnere, eller etter krav i regnskapsloven om redegjørelse om samfunnsansvar. Formatet har også variert, fra omtale på nettsider, separat bærekraftsrapport til en integrert års- og bærekraftsrapport. Nå formaliseres kravene. I avsnittene nedenfor får du en rask innføring i kravene til bærekraftsrapportering og tips til hvordan du kan komme igang.

Bærekraftsrapportering - CSRD og ESRS - og innføring i norsk lov

EUs grønne giv har som formål å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet i verden. EU innretter derfor hele virkemiddelapparatet for å omstille samfunnet til å bli grønnere og mer rettferdig. En viktig del av dette er å sikre at kapital går i en bærekraftig retning, og næringslivet og finansbransjen får derfor økte krav og forventninger til bærekraftsarbeid og -rapportering.

EUs bærekraftsdirektiv – Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD – er et omfattende regelverk som skal bidra til omstilling og motvirke grønnvasking ved å øke transparens, standardisering og kvalitet i selskapers bærekraftsrapportering. Målet til EU er at bærekraftsinformasjonen skal ha samme kvalitet som finansiell rapportering, og informasjonen skal attesteres av en tredjepart. Rapporteringen skal inngå som en del av styrets årsberetning, og styret i selskapet får dermed et konkret ansvar for bærekraftsrapporteringen.

Rapporteringskravene i CSRD innføres trinnvis, og vil fra regnskapsåret 2024 gjelde store foretak og konsern av allmenn interesse (børs, bank, forsikring og kredittforetak) med over 500 ansatte. Fra og med 2025 treffer regelverket øvrige store foretak og konsern, og små og mellomstore børsnoterte foretak skal rapportere fra 2026. En kartlegging gjort av Fornybar Norge viser at en betydelig andel av Fornybar Norges medlemmer er godt i gang med bærekraftsrapportering, men også at mange fremdeles er i oppstartsfasen.

Finansdepartementet sendte høsten 2023 utkast til størrelsesgrensene i regnskapsdirektivet på høring, som vil si at kategoriseringen av selskaper som små, mellomstore og store etter salgsinntekt og balansesum endres i tråd med inflasjon. Høringsfristen til Finansdepartementet var i oktober 2023.

Fredag 15. mars 2023 fremmet Finansdepartementet forslag til nye lovregler om bærekraftsrapportering for gjennomføring av EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (Prop. 57 L (2023-2024).   

Figuren under viser når direktivet blir gjeldende for ulike typer selskaper, etter forslag om nye størrelsesgrenser.

Rapporteringsåret 2024 

Rapporteringsåret 2025 

Rapporteringsåret 2026 

Børsnoterte foretak, bank, forsikring og kredittforetak som har: 

 • Minst 500 årsverk og 
 • salgsinntekter > 560 MNOK eller 
 • Balanse over 280 MNOK 

Store foretak eller konsern som oppfyller minst to av tre kriterier:

 • Omsetning over 580 MNOK 
 • Balanse > 290 MNOK 
 • Over 250 årsverk 

Børsnoterte små- og mellomstore foretak, små og ikke-komplekse kredittinstitusjoner og visse forsikringsselskaper.

Størrelseskriteriene for børsnoterte SMBer er følgende, minst to av tre:

 • Salgsinntekter 10-580 MNOK 
 • Balans: 5-290 MNOK 
 • 10-250 årsverk 

Innføringen av CSRD i Norge vil etter all sannsynlighet følge EUs tidsplan. Det forventes at Stortinget vedtar et lovforslag basert på dette i løpet av første halvår 2024. 

Andre rapporteringskrav innføres i samme periode, som EUs taksonomi og åpenhetsloven. Rekkevidden til taksonomien følger regnskapsdirektivet, og vil være sammenfallende med CSRD. Åpenhetsloven er en særnorsk lov, som gjelder for større virksomheter som selger varer og tjenester i eller utenfor Norge. Foretakene som oppfyller to av følgende tre vilkår er rapporteringspliktige: salgsinntekt over 70 millioner kroner, balansesum over 35 millioner kroner og/eller gjennomsnittlig 50 ansatte i løpet av regnskapsåret.  

European Sustainabilty Reporting Standards (ESRS)

Bærekraftsrapporteringen skal skje i samsvar med EUs standarder for bærekraftsrapportering, som er kalt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). CSRD er en lovtekst på prinsippnivå, mens ESRS er selve standardene som skal brukes og rapporteres mot, og muliggjør sammenligning av informasjon på tvers av selskaper. EU-kommisjonen har gitt EFRAG oppgaven med å utvikle standardene. ESRS er bygd opp av tolv standarder. De to første standardene gjelder for alle selskaper og gir føringer for hvordan selskapene skal gjennomføre og presentere rapporteringen (ESRS 1 og 2). Informasjonen som rapporteres skal være kvalitativ og kvantitativ, både fremoverskuende og bakoverskuende, samt dekke alle tidshorisonter og hele selskapets verdikjede. ESRS 1 – “General requirements” tar for seg grunnleggende prinsipper som skal følges i utarbeidelsen av bærekraftsrapporten. ESRS 2 – “General disclosures” inneholder opplysningskravene til bærekraftsinformasjon, og skal blant annet belyse avgrensninger, ledelsens rolle i bærekraftsrapportering, strategi og identifisering av vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter.  

En vesentlighetsanalyse, etter prinsipp om dobbel vesentlighet, danner grunnlaget for hvilke av de tematiske standardene som selskapene skal rapportere etter. Det er fem standarder innen klima og miljø (ESRS E1-E5), fire innen sosiale forhold (ESRS S1-S4) og én innen styring og etikk (ESRS G1). 

Fornybar Norge_figur.png

Figuren viser arkitekturen til EUs bærekraftsstandarder (ESRS)

Dobbel vesentlighet

Første steg for å komme i gang med forberedelsene til CSRD er å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse. “Dobbel vesentlighet” innebærer å vurdere bærekraftsforhold etter to hensyn:

 1. hvordan virksomheten påvirker miljøet eller menneskene rundt seg
 2. om bærekraftsforhold medfører økonomiske konsekvenser for virksomheten.

Selve analysen innebærer å kartlegge virksomhetens forretningsmodell, verdikjede og interessenter, som resulterer i en oversikt over selskapets påvirkning, risikoer og muligheter innen bærekraft. Deretter skal virksomheten vurdere hvilke temaer som er vesentlige, ved å gi en score for ulike aspekter som skala, omfang, uopprettelighet og sannsynlighet. Så definerer selskapet en terskelverdi som avgjør om bærekraftsforholdene er vesentlige eller ikke. De temaene som havner over denne terskelen er selskapets vesentlige temaer, og skal inkluderes i selskapets rapportering. EFRAG har utviklet en implementeringsguide som selskaper kan bruke for å utføre analysen.  

For fornybarnæringen vil typiske positive påvirkninger være reduksjon av klimagassutslipp i andres verdikjede, mens en negativ påvirkning er naturinngrep som kan føre til tap av biologisk mangfold, ved for eksempel utbygging og vedlikehold. Risikoer innebærer blant annet fysisk klimarisiko og skade på infrastruktur, som kan føre til økte kostnader til reparasjon eller dårligere forsyningssikkerhet. Aktuelle muligheter er etterspørsel etter grønne sertifikater og tilgang på grønne investeringer. Funnene vil variere fra selskap til selskap, og dobbel vesentlighetsanalysen kan også brukes til å oppdatere strategi eller forretningsplaner.  

Klima

Klimaendringene merkes allerede, og helhetlig klimaarbeid dreier seg derfor om både om å redusere og forebygge klimagassutslipp, samt å tilpasse virksomheten til et varmere og våtere klima. I CSRD er det en egen standard for klimapåvirkning og -tilpasning, ESRS E1.  Klima vil være et vesentlig tema for rapporteringspliktige selskaper i fornybarnæringen. Under ESRS E1 må selskapene rapportere på ulike krav knyttet til klimarelatert virksomhetsstyring, strategi, planer, mål og tiltak.

Et klimaregnskap viser selskapets utslipp fra ulike aktiviteter, og danner grunnlaget for å redusere negativ påvirkning og bidra til den grønne omstillingen. I henhold til beste-praksis for klimaregnskap skal selskaper inkludere utslipp fra egne aktiviteter og eiendeler (Scope 1), utslipp knyttet til innkjøpt energi (Scope 2), og indirekte utslipp i verdikjeden (Scope 3).

Først og fremst bør selskaper ha en troverdig strategi for hvordan utslipp skal kuttes i egen virksomhet og verdikjede, med utgangspunkt i et fullstendig klimaregnskap. Så bør det settes mål for utslippsreduksjon i tråd med ambisjonene i Parisavtalen. Et slikt mål handler om å redusere utslipp med minimum 50 % innen 2030 og 90–95 % reduksjon i 2040–2050. Målene bør være tallfestet og følges opp regelmessig mot måloppnåelse. 

Vitenskapsbaserte klimamål gir troverdighet til selskapers klimaarbeid, og forventes i stadig større grad av selskapenes interessenter, inkludert kunder og eiere. The Science Based Targets initiative (SBTi) har utviklet et rammeverk for å sette vitenskapsbaserte klimamål. SBTis “Corporate Net-Zero Standard” gir konkret veiledning, kriterier og anbefalinger for å støtte næringslivets forpliktelser til netto null utslipp. For å få godkjent klimamål av SBTi må selskapet vise til troverdige planer for ambisiøse utslippskutt frem mot både 2030 og 2050 innenfor Scope 1, 2 og 3.

Klimarisiko

limatilpasning handler om å møte en fremtid preget av klimaendringer og klimapolitikk. Dette innebærer å kartlegge og følge opp klimarisiko og muligheter, samt vurdere hvordan bedriftens forretningsmodell må omstilles for å passe inn i et lavutslippssamfunn. Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) har utviklet et rammeverk for å rapportere om klimarisiko, som ble lansert i 2017. TCFD er også sentral for å være bærekraftig i henhold til taksonomien, og har også vært en inspirasjonskilde til ESRS E1 – standarden for klimapåvirkning og -tilpasning. Det vil si at hvis selskaper følger anbefalingene fra TCFD, er de på god vei mot å oppnå rapporteringskrav fra flere regelverk.

Beste praksis for håndtering av klimarisiko og rapportering etter TCFD består av fem elementer: 1) Etablering av en tydelig styringsstruktur, 2) bruk av minst to fremtidsscenarioer, 3) estimering og tallfesting av risikoer og muligheter, 4) utarbeidelse av en strategisk handlingsplan, og 5) konsistent rapportering i tråd med TCFDs anbefalinger.,

1. Styringskultur 

Først og fremst bør selskapet etablere en tydelig styringsstruktur for overvåking og håndtering av klimarisiko. Verden er i endring, og klimarisiko vil dermed kreve kontinuerlig oppfølging som er forankret i selskapets styre og ledelse. Tydelige rutiner og ansvarsområder er suksessfaktorer her.

2. Minst to klimascenarioer 

For å sikre kvalitet og sammenlignbarhet er det anbefalt at selskaper bruker minst to klimascenarioer for å identifisere risikoer og muligheter. Dette er viktig for å fange opp hele spekteret av mulige konsekvenser. TCFD-anbefalingene og etablert beste praksis viser at selskaper bør benytte seg av scenarioer fra IPCC (1,5°C, 2°C eller 3°C) eller fra Det internasjonale energibyrået (IEA), da dette skaper sammenlignbarhet på tvers av selskaper og bransjer.

3. Tallfestede estimater 

Det er også viktig at selskaper tallfester risikoer og muligheter. Dette er ofte krevende, men her kan selskapene ta utgangspunkt i etablert risikometodikk, hvis tilgjengelig. Gode estimater gir et mer robust beslutningsgrunnlag for strategiske grep, spesielt knyttet til nye investeringer eller salgsmuligheter.

4. Strategisk handlingsplan 

Etter at selskaper har en robust klimarisikoanalyse på plass, kan det etableres en strategisk handlingsplan for å håndtere klimarisiko. Handlingsplanen bør være tett knyttet til de tallfestede resultatene i analysen, men bør også trekke på funn om tidshorisonter og konsekvensvurderinger for risikoer og muligheter. Handlingsplanen bør også være en integrert del av selskapets helhetlige strategi og ha egne KPI-er, frister, eiere og oppfølgingsrutiner.  

5. TCFD-rapportering

Til slutt bør selskapene samle resultatene fra analysen og levere konsistent og transparent rapportering i tråd med TCFD-anbefalingene, som en del av styrets årsberetning hvis virksomheten skal rapportere etter bærekraftsdirektivet.  

Natur og areal

Naturen gir oss nødvendige og verdifulle goder og tjenester, som ren luft, rent vann, flomvern, materialer og insekter som pollinerer matplanter. Vi som samfunn, næringsliv og individer er avhengig av velfungerende natur for å leve gode liv.

Verden står overfor en naturkrise med én million arter i fare for utryddelse på grunn av menneskelig aktivitet. Dette gjelder også i Norge der hver femte art har risiko for å dø ut, og 285 naturtyper er rødlistet.

Fornybarbransjen er brukere av natur. Naturinngrep er en følge av utbygging og utvidelse av kraftverk og nettinfrastruktur.  For eksempel har naturinngrep i elver og elveløp særlig påvirkning på fiskebestanden og overordnet økosystem som følge av vannføring. Naturinngrep på land kan påvirke villrein og sårbare fuglearter, mens naturinngrep til havs vil ha påvirkning på marint dyreliv. Aktører i fornybarbransjen har derfor et særlig ansvar når det gjelder hensyn til natur og bruk av arealer. 

I CSRD dekkes foretakets bærekraftsaktivitet relatert til biologisk mangfold og økosystemer gjennom standarden ESRS E4. Målet med ESRS E4 er å hjelpe foretak med å forstå hvordan de påvirker naturen, og standarden henviser til andre rammeverk, slik som Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), et globalt initiativ som arbeider med å utvikle rammeverk med analyseverktøy og rapporteringsanbefalinger for naturrisiko.

Naturrisiko

Naturen gir oss nødvendige og verdifulle goder og tjenester, som ren luft, rent vann, flomvern, materialer og insekter som pollinerer matplanter. Vi som samfunn, næringsliv og individer er avhengig av velfungerende natur for å leve gode liv.

Verden står overfor en naturkrise med én million arter i fare for utryddelse på grunn av menneskelig aktivitet. Dette gjelder også i Norge der hver femte art har risiko for å dø ut, og 285 naturtyper er rødlistet.

Fornybarbransjen er brukere av natur. Naturinngrep er en følge av utbygging og utvidelse av kraftverk og nettinfrastruktur.  For eksempel har naturinngrep i elver og elveløp særlig påvirkning på fiskebestanden og overordnet økosystem som følge av vannføring. Naturinngrep på land kan påvirke villrein og sårbare fuglearter, mens naturinngrep til havs vil ha påvirkning på marint dyreliv. Aktører i fornybarbransjen har derfor et særlig ansvar når det gjelder hensyn til natur og bruk av arealer. 

I CSRD dekkes foretakets bærekraftsaktivitet relatert til biologisk mangfold og økosystemer gjennom standarden ESRS E4. Målet med ESRS E4 er å hjelpe foretak med å forstå hvordan de påvirker naturen, og standarden henviser til andre rammeverk, slik som Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), et globalt initiativ som arbeider med å utvikle rammeverk med analyseverktøy og rapporteringsanbefalinger for naturrisiko.

Mer enn rapportering

Bærekraftsrapportering er et viktig fundament for å redusere negativ påvirkning og skape langsiktig verdiskapning for selskapet og samfunnet for øvrig – vi kan ikke vite hvor vi skal uten å vite hvor vi står i dag.

Bærekraftsarbeid handler om å identifisere påvirkning, risikoer og muligheter, for så å utarbeide målrettede tiltaksplaner med tilknyttede KPIer for å måle fremgang. Bærekraftsrapporten er en mulighet til å vise og kommunisere utad hvordan virksomheten har jobbet for å oppnå resultater.

Et viktig område i bærekraftsdirektivet er at bærekraftsindikatorer blir sammenlignbare på tvers av virksomheter. Dette betyr også at selskaper må samle inn og strukturere data, og bør derfor få på plass gode rutiner for dette. Det er flere systemløsninger som kan bistå med innsamling og analyse. 

Målet fra EU er at bærekraftsrapporteringen skal sette fart i bærekraftsarbeidet som igjen skal føre til mindre utslipp, mer ansvarlige verdikjeder og langsiktig verdiskaping. Fornybarnæringen har mulighet til å gå foran i dette arbeidet.

Referat fra workshop om ESRS E4 (Biologisk mangfold og økosystemer)