Oppsummering bærekraftsworkshop 13. februar 2024

Publisert

Fornybar Norge arrangerte 13. februar en workshop med vannkraftselskaper, rådgiver og banker om taksonomirapportering og bankenes roller og behov.

Workshopen tok utgangspunkt iblant annet vurderingene fra workshopen 7. desember 2023

Bransjedeltakerne fra Akershus Energi, Eviny og Statkraft delte erfaringer og løsninger, mens DNB, Sparebanken Vest, SEB og KPMG orienterte om hvilke behov de har for informasjon mv. 

Deltakerne i workshopen erfarer at taksonomiens kriterier for vannkraft er utfordrende og kan forstås noe ulikt, og mente det var nyttig med felles diskusjoner som grunnlag for en mest mulig enhetlig forståelse og praksis.  

Bankene hadde lik forståelsen av taksonomiens krav til vannkraften og understreket verdien av at vannkraftsektoren også har en enhetlig forståelse og tilnærming. Taksonomirapportering for vannkraft er nytt, og både banker og revisorer har derfor behov for dypere sektorkompetanse og felles forståelse. Kraftselskapene ble derfor oppfordret til å etablere god dialog med banker og revisor tidlig i rapporteringsarbeidet for å ha felles forståelse av taksonomiens kriterier og metodikk slik at datafangst og rapportering blir målrettet og har rett omfang og kvalitet. 

 For å bidra til felles forståelse og tilnærming ønsket deltakerne i workshopen å dele sine vurderinger i oppsummeringen under. Fornybar Norge setter stor pris på deltakernes åpenhet og ønske om deling! 

 Her kan du se presentasjonene fra workshopen

Oppsummering fra workshopen 

Therese Kronstad orienterte om Evinys tilnærming og forståelse av vannkraftens vesentlige bidrag (Substantial Contribute) til miljømål 1, Begrense klimaendringer, mens Arne Anders Sandnes fortalte hvordan Statkraft forstår kriteriene for å ikke gjøre skade (Do No Significant Harm, DNSH) på de andre miljømålene, se presentasjonene her ... og oppsummering fra tidligere workshop. Eviny og Statkraft er blant de store selskapene, som er pliktige til å rapportere i henhold til taksonomien for regnskapsåret 2023. 

Akershus Energi er et noe mindre selskap og skal derfor først rapportere i henhold til taksonomien i 2026 for regnskapsåret 2025. Claus Nerhagen orienterte derfor om hvordan Akershus Energi forbereder seg ved å få oversikt over hvordan egne vannkraftanlegg påvirker vannforekomster, hvordan denne aktiviteten er beskrevet i Vann-nett, hvilke miljømål som er satt mv for å kunne prøverapportere for 2024. Forventninger fra styret, eiere, samfunn og finansinstitusjoner er viktige drivere for å få oversikt selv om de formelle rapporteringskravene ligger noe fram i tid 

Du kan lese mer om CSRD og kravene til bærekraftsrapportering her Bærekraftsrapportering.

Eviny, Statkraft og Akershus Energis forståelse av taksonomiens krav til vannkraften og forslagene til tilnærming samsvarer med det som ble presentert og diskutert i tidligere taksonomiworkshop Workshop om taksonomirapportering for vannkraft. Bankene ga uttrykk for at de oppfattet dette som en fornuftig tilnærming som er i samsvar med bankenes forståelse og forventning.

Bankene orienterte om finansnæringens økende fokus på grønn og bærekraftig finans, som motiveres av etterspørsel fra investorer og kunder, men også av myndighetskrav. Taksonomien og andelen taksonomi-alignede produkter og grønne obligasjoner påvirker Bankenes Green Asset Ratio (GAR). Fornybarnæringen og vannkraft blir i utgangspunktet vurdert som "grønne aktiviteter", men dette må dokumenteres.

Bankene ESG-vurderer alle kunder som del av den generelle risikovurderingen som gjøres av alle kunder, og det ble understreket at selskapenes bærekraftsrapporter, årsrapporter, nettsider mv er viktige kilder for denne vurderingen. Bankene oppfordret generelt kraftselskapene til å ta fram mye informasjon og ikke ta for gitt at interessenter kjenner og forstår aktiviteten. Det ble også understreket betydningen av å ta høyde for at risikoelement kan endres og vektes ulikt over tid. 

Bankene tilbyr ulike grønne/bærekraftige finansielle produkter, og stiller noe ulike krav til dokumentasjon for produktene. For grønne lån vil taksonomirapportering i tillegg til den generelle risiko- og ESG-vurderingen kunne gi tilstrekkelig informasjon. For grønne obligasjoner vil imidlertid informasjons- og dokumentasjonsbehovet ofte være større og avhenger av investorens rammeverk.

For at bankene skal kunne levere på sine rapporteringsforpliktelser er de avhengige av at kraftselskapene også leverer på sine rapporteringsforpliktelser. Det viktigste er at selskapene rapporterer ihht til det de er pålagt og at det gjøres enkelt tilgjengelig. Det aller enkleste for bankene er å kunne hente dataen via anerkjente leverandører som Bloomberg, og særlig selskaper som er aktive i obligasjonsmarkedet oppfordres til å undersøke mulighetene å kunne levere inn taksonomirapportering.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Vegard Pettersen
  • Vegard Pettersen
  • Bransjedirektør bærekraft