Vedtekter Fornybarakademiet AS

Fornybarakademiet AS sine vedtekter ble revidert 26.10.2022.

Selskapets vedtekter skal lyde:

§1

Firma

Selskapets navn er Fornybarakademiet AS.

§ 2

Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Virksomhet

Selskapets virksomhet er kompetansespredning innen energisektoren, herunder salg av konsulenttjenester, arrangering av kurs og konferanser, salg av rapporter og publikasjoner, utvikling av egne prosjekter, styring av forskningsprosjekter samt annen beslektet virksomhet.

§ 4

Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 1.000.000, fordelt på 6.000 aksjer, hver pålydende kr 166,67

§ 5

Styre

Selskapets styre skal ha fra 3-8 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Selskapets styre, herunder hvem som skal være styrets leder, samt varamedlemmer, velges av generalforsamlingen. Styret kan invitere observatører fra de ansatte til sine møter.


Forvaltningen av selskapets anliggende hører inn under styret, herunder:

  • sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet
  • holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at deres virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
  • føre tilsyn ned den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig
  • sørge for at generalforsamlingens vedtak blir gjennomført
  • behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under styret

§ 6

Signatur

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Selskapets firma kan også tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. Det tillates at flere personer representerer aksjene i selskapet på selskapets generalforsamling. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

  • godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
  • valg av styreleder og styremedlemmer
  • fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor
  • andre sakers om etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjonær som representerer minst 10 % av aksjekapitalen, skriftlig krever det.

 

Aksjenes omsettelighet

Aksjeoverføring krever ikke godkjennelse av selskapet, og aksjeeierne har ikke forkjøpsrett.