Nærvind – muligheter og rammevilkår

Vindmøller i industriområde i Trøndelag.

Vindmøller i industriområde på Valneset i Trøndelag. Foto: Greenstat

Nærvindkonseptet har fått bred støtte fra mange politikere samt Energikommisjonen. Fornybar Norge har flere medlemsbedrifter som ønsker å utvikle nærvind, og ser på nærvind som et viktig supplement til større vindkraftverk og annen fornybar kraft.

Bakgrunn:

Et typisk nærvindanlegg består av 2-6 turbiner. Anleggene har fått betegnelsen fordi de bygges nært etablert infrastruktur eller forbruk. Det kan for eksempel være i havner med ladeanlegg, på industriområder eller i kulturlandskap hvor det går kraftlinjer.

Nærvindkonseptet har fått bred støtte fra mange politikere samt Energikommisjonen. Fornybar Norge har flere medlemsbedrifter som ønsker å utvikle nærvind, og ser på nærvind som et viktig supplement til større vindkraftverk og annen fornybar kraft.

Positive aspekter:

Bidrar til å møte kraftbehovet i 2030: Norge står overfor et kommende kraftunderskudd. Nærvind kan raskt bygges og være et viktig bidrag til å møte energibehovet.

Populært i Europa: Lignende vindkraftutbygging har blitt observert langs motorveier, næringsparker og industriområder i land som Tyskland, Danmark og Sverige, noe som viser at konseptet er funksjonelt og akseptert.

Lokal forankring og god arealutnyttelse: Nærvindkonseptet kan bidra til god lokal forankring, lokalt eierskap og utnyttelse av arealer som allerede har inngrep.

Politisk ønsket: Et bredt flertall i Stortinget har bedt regjeringen legge til rette for utbygging av nærvind gjennom en "nedjustering av avstandskrav ved utbygging av lave vindturbiner i industriområder, havner og ved annen infrastruktur hvor dette ikke gir nye naturinngrep".

Reduserte miljøvirkninger: Ved å plassere turbiner i allerede berørte områder, kan man redusere miljøpåvirkningen betydelig. Dette inkluderer områder nær industriområder, havner, gruver, steinbrudd og eksisterende infrastruktur. Dette gjør to ting; først å unngå inngrep i urørt natur, som igjen reduserer kostnaden for nettilknytning.

Det er viktig å påpeke at nærvind ikke må forveksles med mikrovind eller småskala vind. Turbinene de store leverandørene nå opererer med har en tårnhøyde på 80–120 meter. Med vingen kan høyden bli 150 meter.

Rammevilkår for Nærvind:

Fornybar Norge har identifisert tre nøkkelbetingelser som må adresseres for å muliggjøre nærvind-utbygging:

  • Fleksibilitet i avstandskrav: Avstandskravene som gjelder for større vindkraftverk må praktiseres fleksibelt for å legge til rette for nærvind på bl.a. kaier og industrialiserte områder, noe også Olje- og energidepartementet sier de vil legge opp til. Samtidig må støygrenser og annet selvsagt overholdes.
  • Veiledning for kommuner: Kommunene bør få veiledning om nærvind for å sikre gode og grundige prosesser lokalt.
  • Likebehandling av mindre vindkraftverk og småskala vannkraft: Innslagspunktet for en eventuell grunnrenteskatt på vindkraft må være på 10 MW, slik tilfellet også er for småkraftverk.
Konklusjon:

Nærvind representerer en betydelig mulighet for Norge. Med riktige rammevilkår på plass og en positiv innstilling fra både myndighetene og allmennheten, kan vi virkelig sette fart på denne utbyggingen og møte våre fremtidige energibehov, samtidig som vi reduserer vår miljøpåvirkning. Mange anlegg vil også kun utløse ny industri, for eksempel i form av ren energi til produksjon av hydrogen. I landbruket kan en gårdsmølle være en viktig ekstrainntekt for bonden.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen
  • Øistein Schmidt Galaaen
  • Direktør produksjon og bærekraft
Profilbilde Robert Kippe