Eksempler på bærekraftstiltak

Mer fornybar energi er viktig for å løse klimaproblemet, men har også konsekvenser for natur. Her kan du se eksempler på hva næringen gjør for å beskytte miljø, plante- og dyreliv. Har du eller ditt selskap flere eksempler, .

Strømnett

Sittepinner og fugleavvisere for å bevare hubro

Øygarden kommune, Vestland​. Eier av anlegg: BKK

Utfordring

 • Hubro er på den nasjonale rødlisten​
 • Kraftmaster og linjer er den viktigste årsaken til tilbakegangen i Norge​
 • Det er registrert hubrohabitat i nær tilknytning til BKKs strømlinjer​
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Samarbeid i forskningsprosjekt for kunnskap og tiltak for økt overlevelse​
 • Fugleavvisere på 70 høyspentmaster​
 • Sittepinner på utvalgte mastepunk
 •  

Effekt av tiltak

 • Redusert risiko for kollisjon og strømgjennomgang​
 • Nedgang i dødsfall og skader på hubro​
 • Økt bevissthet om hubroens sårbarhet og viktigheten av å beskytte lokal art

Heggedal trafostasjon -​ Redusert utslipp av klimagasser

Asker kommune, Heggedal​. Eier av anlegg: Elvia​

Utfordring

 • Hadde kun erfaring med fossile byggeplasser​
 • Hadde kun erfaring med SF6-gassisolerte anlegg​
 • Ønsker kunnskap om mulighetene for å redusere klimaavtrykket fra en trafostasjon​​

Miljøforbedringstiltak

 • Benyttet lavkarbonbetong – Klasse A og biodiesel for massetransport​
 • I all hovedsak utslippsfri byggeplass innenfor byggegjerdet​
 • Alternativ gass i det gassisolerte anlegget med mye lavere GWP enn SF6​

Effekt av tiltak

 • Reduserte CO2-utslippet med minst ​100 tonn​
 • Elvia har fått kunnskap og erfaring om utslippsfri byggeplass​
 • Betong og massetransport identifisert som to områder hvor det er mye å hente i kutt i CO2-ekvivalenter

Minimere naturinngrep fra mastefundamenter​

Mastepunkt med slisseboring, Nordland og Troms. Eier av anlegg: Arva

Utfordring og mål

 • Behov for å sprenge fjell ved etablering av nye kraftlinjer
 • ​Sprengning utgjør et betydelig naturinngrep

Miljøforbedringstiltak

 • Slisseboring rett i fjell som feste til ny mast​
 • Unngå sprengning

Effekt av tiltak

 • Slisseboring gir redusert naturinngrep
 • Mer effektiv installasjon av ny mast

Ronsto-fundament

Sted: Åseral kommune​. Eier av anlegg: Glitre Nett​

Utfordring

 • Utbygging av nett og stasjoner gir CO2-utslipp fra betong og frakt av materiell​
 • Store naturinngrep når mastefundamenter etableres​

Miljøforbedringstiltak

 • Utviklet RONSTO-fundament for regionalnettsmaster på fjell​
 • Betongmengden reduseres med 80%​
 • Mindre transport ​
 • Lettere og billigere å bygge regionalnett
 •  

Effekt av tiltak

 • Lavere CO2-avtrykk ved redusert transportbehov mindre betong​
 • Mindre arealbruk – kan bygges i eksisterende trasé med drift på linje​
 • Visuelt mindre dominerende enn tradisjonelle betongfundament på fjell

LIDAR-scanning ​ med droner

Eier av anlegg: Elvia​

Utfordring

 • Har tidligere gjennomført LIDAR-scanning av linjer med helikopter​
 • Helikopter har store utslipp, stor HMS-risiko og mye støy
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Forespurte om LIDAR-scanning​
 • Stilte krav om CO2-ekvivalent budsjett som tildelingskriterium
 •  

Effekt av tiltak

 • Mindre støy​
 • Redusert klimautslipp med minst 92,3%​
 • Tryggere scanning​
 • Høyere kvalitet på linjeinspeksjon

Nytt strømnett i Strand og Hjelmeland​

Strand og Hjelmeland kommuner. Netteier: LNett

Utfordring

 • Kapasiteten i strømnettet i Ryfylke må opp​
 • Stort ønske om økt elektrifisering fra industri og ferger​
 • Venter 50-100 prosent økning i strømforbruket i Sør-Rogaland fram mot 2042 ​​

Miljøforbedringstiltak

 • God konsesjonsprosess og kort byggetid​
 • Ny teknologi for fundamentering av master
 • Benyttet lette komposittmaster og lavkarbonbetong​

Effekt av tiltak

 • Satt i drift et halvt år før planene​
 • 30 km ny 132 kV kraftledning og to nye transformatorstasjoner​
 • Klimaavtrykket redusert med 40 prosent​

Vannkraft

Anleggsarbeider i verneområde i sårbart høyfjellsterreng

Dam Elgsjø i Oppdal kommune, Trøndelag​. Regulant: Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)

Utfordring

 • Krav om rehabilitering av Dam Elgsjø​
 • Behov for anleggsvei i Knutshø landskapsvernområde og Knutshø villreinområde
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Ekspertise på vegetasjonsrestaurering ble engasjert​
 • Veiens bærelag ligger permanent under tilpasset vegetasjonsdekke
 • Anleggsperioden ble tilpasset villreinens kalvingsperiode
 •  

Effekt av tiltak

 • Reetablering av stedegen vegetasjon er sikret og dokumentert​
 • Veien tåler bruk og kan relativt enkelt etableres som anleggsvei

Tiltak for småsalamander ved overføring av Øvre Flisa​

Vesle Osensjøen i Trysil kommune, Innlandet​. Konsesjonær: Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)

Utfordring

 • Overføring av Øvre Flisa til Osensjøen ​
 • Rørgate og adkomstvei i leveområdet til småsalamander​
 • Salamanderen trenger dammen for yngling og nærområdene for skjul og næring
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Etablerte nye leveområder for småsalamander som kompensasjon​
 • Mer stabil vannstand for yngling​
 • Stubber og stein til sommerhabitat​
 • Steinrøyser og kvisthauger for overvintring (salamanderhotell)
 •  

Effekt av tiltak

 • Gjennomførte undersøkelser før og etter​
 • Flere overvintringsplasser​
 • Økt tilgang på sommerhabitatet​
 • Stort og stabilt vannvolum

Økt minstevannføring og endret manøvrering for å styrke storørreten

Lillehammer og Øyer kommuner – Hunderfossen kraftverk​. Kraftverkseier: Opplandskraft DA

Utfordring

 • Storvokst ørretstamme vandrer forbi Hunderfossen kraftverk​
 • Kraftverket påvirker fiskens vandring og leveområder -> fiskeutsetting​
 • Krav fra allmennheten om omgjøring av konsesjonen​
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Frivillig forskningsbasert instruks/ prøvereglement fra (2013) 2017​
 • Økt minstevannføring​
 • Lokkeflommer​
 • Optimal manøvrering av lukene​
 • Automatisk fisketeller i fisketrapp​
 •  

Effekt av tiltak

 • Økt oppvandring med endret reglement​
 • Økt naturlig rekruttering av villfisk​
 • Opphevet utsettingspålegg​

Fiskevandringsløsninger forbi Tolga kraftverk​

Tolga kommune, Innlandet​. Kraftverkseier: Opplandskraft DA

​Utfordring

 • Stor motstand mot nytt kraftverk i Glomma – påvirkning på fisk og fiske
 • Konsesjon med vilkår om sikker vandring opp og ned for fisk​
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Skråstilt varegrind med to fiskeavledere i toppen ​
 • Fiskepassasje med spaltetrapp og natur-lik passasje​
 • Vandringsmulighet over hele dammen ved høy vannføring​
 •  

Effekt av tiltak

 • Overvåking i eget undersøkelsesprogram​
 • Ingen indikasjoner på negative effekter for fiskebestanden​
 • Økt fiskekortsalg i området​

Restaurering av Tokvamsbekkene i Aurlandselva​

Aurland kommune – Aurlandselva nedstrøms Aurland 1​. Kraftverkseier: Hafslund Eco Vannkraft​

Utfordring

 • Aurlandselva var et godt sjøørretvassdrag, med en god andel laks​
 • Redusert kvalitet på gyte- og oppvekstarealene i elva som følge av fravær av store flommer​
 • Mange sideløp stengt av grunneiere​
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Omfattende biotoptiltak i hele vassdraget​
 • Sideløpet Tokvamsbekken restaurert og kantvegetasjon plantet
 •  

Effekt av tiltak

 • Tilgjengelig skjul for ungfisk økte​
 • Gyteareal økte​
 • Tettheten av ungfisk i hele vassdraget økte

Tiltak for fisk i reguleringssonen​

Alvdal kommune – Savalen reguleringen​ Regulant: Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB)​

Utfordring

 • De fleste ørretungene vandrer fra småbekker ut i Savalen første sommeren​
 • Strandsone med lite skjulmuligheter er en flaskehals for den naturlige rekrutteringen ​
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Lagt ut ca. 500 m³ stein i reguleringssonen ved Lomsjøbekken​
 • Gode skjulmuligheter øker sjansen for å overleve
 •  

​Effekt av tiltak

 • Naturlig rekruttering og mangedobbelt antall fisk på steinlagt område​
 • Pålegg om utsetting av fisk er opphevet​

Biologisk mangfold i Lærdalselva​

Lærdal og Borgund kraftverk. Kraftverkseier: Østfold Energi​

Utfordring

 • Hvordan styrke laksebestanden etter 20 år med parasitten gyro?​
 • Mangel på skjul og oppvekstområder for laks​
 • Mange småfisk har dødd fordi innløpene til kilene/sideelvene har grodd igjen​
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Restaurert og åpnet 20.000m² med kiler så langt ​
 • Sikret vannføring hele året​
 •  

Effekt av tiltak

 • Undersøkelser viser at fisk vandrer, lever og gyter i de restaurerte kilene​

Vindkraft

Åsen 2 – re-powering

Time kommune og Åsen 2 vindkraftverk . Eier av anlegg: Solvind Åsen AS​

Utfordring og mål

 • Tilbakestille området rundt eksisterende vindturbiner slik at vanlig gårdsdrift kunne gjenopptas​
 • Gjenbruk av infrastruktur fra første fase​
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Tilbakeført oppstillingsplass og veier​
 • Gjenbrukt kabler og vei​
 • Gjenbrukt fundament fra tidligere 100kW turbin som utkikksplattform med informasjonstavle ​
 •  

Effekt av tiltak

 • Både stikkvei og kranoppstillingsplasser er i stor grad re-vegetert og brukes til sauebeite for sauene​
 • Gjenbruk har spart miljø og kostnader

Gismarvik – energiproduksjon i Norges største regulerte næringspark

Tysvær kommune – Gismarvik Vindkraftverk. Eier av anlegg: Aventron Norway AS

Utfordring og mål

 • Etablere vindkraftverk i Haugaland Næringspark med infrastruktur som danner grunnlag for videre utvikling av næringsområdene

Miljøforbedringstiltak

 • Optimalisert layout – høyere kraftproduksjon med færre turbiner og minimal arealbruk​
 • God utnyttelse av eksisterende infrastruktur​
 • Ny infrastruktur tilpasset fremtidig behov​
 •  

Effekt av tiltak

 • Styrket næringsparkens grønne profil med lokalprodusert kraft​
 • Kraftverkets infrastruktur benyttes av øvrige aktører i næringsparken​​​

Storøy – nullinngrepsprosjektet ​

Karmøy kommune – Storøy Vindpark​. Eier anlegg: Aventron Norway AS

Utfordring og mål

 • Etablere vindkraftverk i et bynært industriområde​
 • Tilpasning av eksisterende infrastruktur​
 • Forberede mulig fornying​
 •  

Miljøforbedringstiltak

 

 • Justert konsesjon – større produksjon med større turbiner​
 • Samlokalisert vindkraft og industri​
 • Revegetert gammelt deponi​
 •  

Effekt av tiltak

 • Lokal produksjon og forbruk​
 • God utnyttelse av eksisterende infrastruktur​

Utsira - overvåkning av fugleaktivitet rundt turbinen​

Utsira kommune og Utsira vindkraftverk . Eier av anlegg: Solvind Prosjekt AS

Utfordring og mål

 • Overvåke fuglelivet og kartlegge effekten av dagens turbiner ​
 • Forberede mulig fornying​
 •  

Miljøforbedringstiltak

 • Installert kameraer med AI fuglesporingsteknologi​

​Effekt av tiltak

 • Ny kunnskap om fuglelivet i området​
 • Bidrag til teknologiutvikling for å begrense påvirkning på fugl​​​​​
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Vegard Pettersen
 • Vegard Pettersen
 • Bransjedirektør bærekraft
Profilbilde Martin Ødegaard
 • Martin Ødegaard
 • Digital kommunikasjonsrådgiver