Rapport: Utvikling av modell for verdideling for vindkraft-skatt og avgift

KMPG har på oppdrag fra Energi Norge og Norwea utarbeidet en modell for hvordan verdideling fra vindkraft kan utformes. (2020)

Som følge av teknologiutviklingen er landbasert vindkraft blitt bedriftsøkonomisk lønnsomt i Norge utenstøtteordninger.

Norsk landbasert vindkraft har møtt økende motstand i befolkningen og i media. Mye av oppmerksomheten er av negativ art og er rettet mot både eksisterende og mulige fremtidige utbygginger. Viktigheten av naturmangfold og urørt natur er argumenter som ofte fremheves.

Det er av avgjørende betydning at vindkraftprosjektene har lokal forankring, hvilket igjen aktualiserer beskatningsordningen av vindkraft i Norge.

I motsetning til vannkraften legger vindkraften igjen en beskjeden del av verdiskapningen i de lokalsamfunn som blir direkte berørt. Det er følgelig et ønske fra vindkraftnæringen å finne en løsning som innebærer at en andel av verdiskapningen tilfaller lokalsamfunnene, uten å gjøre prosjektene bedriftsøkonomisk ulønnsomme.

Energi Norge og Norwea ønsker å få utredet om det er mulig å designe en ny ordning som løser de utfordringene fremtidig norsk vindkraft og deres vertskommuner står overfor. En ny ordning skal:

  • I størst mulig grad skape interessefellesskap mellom investor og vertskommune
  • Ha minst mulig påvirkning på investeringsbeslutninger, med mulig unntak for elementer av miljøavgifter
  • Tilgodese kommunene med en andel av oppsiden i prosjektet
  • Utgjøre et enkelt system med lite potensiale for tvister og konflikt

Samtidig skal modellen utformes slik at:

  • Det er en sammenheng med resultat eller inntekt
  • Lavest mulig kostnad for marginale prosjekter

Modellen skal kunne hjemles enten i energilovgivningen eller i skattelovgivningen. Fordeler og ulemper ved disse to alternative hjemmelsgrunnlagene skal drøftes, og ulemper skal identifiseres og beskrives. Det bes også om at ytterligere alternativer identifiseres.
Anbefalt modell skal sammenliknes både med dagens ordninger som gjelder for vannkraft i tillegg til eksisterende ordninger i andre land.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Solgun Furnes. Foto
  • Solgun Furnes
  • Rådgiver