En grønnere fornybarnæring - Muligheter og utfordringer

Fornybarnæringen er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål, men har samtidig også noen negative miljøeffekter. Vår kartlegging viser hva næringen kan gjøre for å redusere sine egne utslipp og miljøavtrykk.

Fornybarnæringen er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål

Energi Norge ønsker å hjelpe våre medlemmer i arbeidet med bærekraft. 

Vi har samlet artikler, rapporter med mer på energinorge.no/barekraft

Les mer

Bærekraftsnettverk i fornybarnæringen

Nettverket skal være en lærings- og samarbeidsarena for fornybarnæringen og drøfte problemstillinger knyttet til bærekraft i fornybar energi generelt og klima, natur og miljø spesielt.

Ta kontakt med Vegard Pettersen om du være med

Om kartleggingen

  • På oppdrag for Energi Norge, har PwC kartlagt de mest vesentlige utfordringer og muligheter som norsk fornybarnæring står overfor knyttet til klima, miljø og natur. Energi Norge representerer den norske fornybarnæringen med over 300 aktører.
  • Rapporten er en del av et større prosjekt som Energi Norge har igangsatt for å løfte næringens arbeid innen bærekraft.
  • Innsikt og faktagrunnlag er hentet inn gjennom offentlig tilgjengelig informasjon fra årsrapporter, forskningsstudier og nyhetsartikler, samt dyptgående intervjuer med aktører i næringen, forskere, investorer, interesseorganisasjoner og myndigheter.
  • Videre er det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse som er besvart av 74 av Energi Norges medlemmer, i tillegg til 12 eksterne eksperter på området, inkludert forskere og miljøorganisasjoner.

Rapporten er laget av PWC på oppdrag fra Energi Norge (28.03.2022).

Sammendrag

Verden står overfor en dobbel krise. Klimakrisen og naturkrisen. Raske klimaendringer øker presset på naturen, og gjør den mer sårbar. Samtidig gjør tap av natur at vi blir mindre motstandsdyktige mot klimaendringene. I dette bildet representerer norsk fornybarnæring en viktig del av løsningen, samtidig som næringen står overfor flere dilemmaer i overgangen til lavutslippssamfunnet. Energi Norge har derfor engasjert PwC for å kartlegge de mest vesentlige utfordringer og muligheter som norsk fornybarnæring står overfor knyttet til klima, miljø og natur.

Forsiden på rapporten En grønnere fornybarnæring - Muligheter og utfordringer Forsiden på rapporten En grønnere fornybarnæring - Muligheter og utfordringer

Les rapporten "En grønnere fornybarnæring - Muligheter og utfordringer" i pdf her.

Funnene i rapporten er basert på en omfattende analyse der aktører i næringen samt eksterne fagpersoner har bidratt med kunnskap og erfaringer. Innen næringen er innsikt hentet fra aktører med ulik størrelse, geografisk spredning og innenfor ulike aktiviteter; dette for å sikre perspektiver både fra mindre aktører i distriktene og fra de større og mer sammensatte aktørene. Eksterne fagpersoner representerer forskermiljøer, forbruker- og miljøorganisasjoner, finansaktører og aktører i næringens verdikjede. Utfordringene, mulighetene og løsningene innen klima, miljø og natur som er beskrevet i denne rapporten reflekterer det disse ekspertene vurderer som de mest vesentlige for næringens fremtidige utvikling.

Norsk fornybarnæring har naturlig nok et stort mulighetsrom som en del av klimaløsningen gjennom produksjon av fornybar energi og elektrifisering av samfunnet. I tillegg identifiserer analysen ytterligere muligheter for fornybarnæringen gjennom energieffektivisering, innovasjon, flomsikring og økt transparens og informasjon om næringens aktiviteter.

Samtidig møter næringen utfordringer innen klima, miljø og natur. I denne analysen blir påvirkning på natur løftet frem som næringens største utfordring. Her trekkes det frem at inngrep i natur, spesielt inngrepsfrie naturområder, er den største utfordringen. Utbygging av kraftverk og kraftnett fører til naturinngrep ved at åpent landskap bebygges og ved at biologisk mangfold og økosystemer påvirkes. Analysen viser også at fornybarnæringen kan komme i konflikt med andre næringer, herunder spesielt reindrift, men også reiseliv og skogbruk, og potensielt fiskeri og shipping.

Fra et livssyklusperspektiv har fornybar kraftproduksjon et langt lavere klimafotavtrykk enn fossil kraftproduksjon. Likevel fremkommer det fra analysen at næringen opplever utfordringer med eget klimagassutslipp knyttet til bilparker, byggeog anleggsplasser, og avhengighet av SF6-gass. Videre er eksterne fagpersoner opptatt av næringens avtrykk i verdikjeden, spesielt fra materialbruk, og mangel på sirkulære forretningsmodeller. For å balansere avveiningene mellom muligheter og utfordringer knyttet til klima, miljø og natur er det viktig at fornybarnæringen har en åpen og konstruktiv dialog om løsninger og videre veivalg. At næringen selv reduserer sitt klimafotavtrykk vil ha en viktig signaleffekt, og de bør samtidig integrere hensynet til klima og natur enda tydeligere i sine strategier og anskaffelsesprosesser. Et avgjørende tiltak vil være å videreutvikle prosesser i forbindelse med konsesjonssøknader og utbygging slik at kontinuerlig og transparent dialog med lokalsamfunn og nøkkelinteressenter sikres. Det foreslås også at næringen gjennomfører omdømmebyggende tiltak som å tilgjengeliggjøre og folkeliggjøre kunnskap om det norske kraftsystemet og følge beste praksis for rapportering og kommunikasjon.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Vegard Pettersen
  • Vegard Pettersen
  • Bransjedirektør bærekraft
Profilbilde av Iselin Ekeli Rønningsbakk
  • Iselin Ekeli Rønningsbakk
  • Kommunikasjonsrådgiver