Publisert

Vindkraft i Norge - God praksis i miljøhåndtering

Rapporten viser hvordan vindkraft på land kan bygges og driftes på en måte som gjør at naturen blir tatt bedre vare på.

Les rapporten Vindkraft i Norge - God praksis i miljøhåndtering i pdf. her.

Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra Energi Norge og Norwea.

Noen av rapportens eksempler på god miljøpraksis:
Restaurering av natur

Det er viktig at man legger til rette for at området der vindkraften bygges raskt kan gro tilbake etter anleggsfasen til slik det var før byggearbeidene startet. Det kan for eksempel gjøres ved å legge ut stålplater før kjøring på dyrket mark, og bruke disse som lager for turbinblader i anleggsfasen.  

Biodammer

Etablering av vindkraftanlegg krever areal. For å kompensere for areal som blir brukt til vindkraft kan man opprette egne naturområder for å ta vare på eller bedre levekårene for viktige arter som bor i nærheten. Disse områdene kalles biodammer, og kan for eksempel bidra til å få opp fuglebestander. 

Bruk av eksisterende vei i bratt terreng

Etablering av vindkraftanlegg har ofte ført til bygging av nye, slake veier slik at det skal bli mulig å komme frem; først til anleggsområdet, og deretter til vindturbinene når de er ferdige. Behovet for bygging av ny vei og dermed inngrep i terrenget kan reduseres ved å benytte en såkalt "blade-lifter", som løfter enden av turbinbladet og dermed gjør at transporten kan gå på eksisterende bratte og svingete veier.  

Mindre oppstillingsplasser

Ved bygging av vindkraftanlegg har det ofte blitt etablert store, flate oppstillingsplasser for maskiner og lagring av turbinddeler. Vindkraftutbyggeren kan redusere størrelsen på arealet som brukes til dette dersom den setter seg detaljert inn i turbinleverandørenes behov når det gjelder logistikk og kranoperasjoner på oppstillingsplass. 

Miljøansvarlig under bygging

Ved å utnevne en egen miljøcontroller, kan vindkraftutbyggeren følge anleggsarbeidene tett og redusere deres miljøpåvirkning. Denne personen bør ha myndighet til å gripe inn dersom det skjer uønskede hendelser som kan få negative følger for miljø og landskap. 

Begrense steinsøl

Når det sprenges i fjell, kan det komme stein på avveie. Dette er ofte vanskelig å få ryddet godt opp i. Det finnes gode eksempler på prosjekter der det ikke har oppstått steinsøl. I disse tilfellene har enten skytematter vært bruk konsekvent, og/eller en erfaren bergsprenger har ledet arbeidet. 

Bevaring av myr

Myrer fungerer som lagre for klimagasser, og disse gassene frigjøres når man bygger dem ned. Vindparker bør derfor føre til minst mulig nedbygging av myr. I arbeidet med detaljplan og i plangrunnlag er det av den grunn viktig å bruke et godt kartgrunnlag som viser myrforekomstene i området.  

Vinterdrift med snøscooter

Regelmessig brøyting kan ha negative konsekvenser, for eksempel for reindrift, annet dyreliv eller friluftsbruk. Bruk av snøskuter framfor brøytebil kan redusere påvirkning på dyrenes ferdselsmønster vinterstid og dermed reduserer negative effekter, blant annet ved at det ikke blir brøytekanter og at det blir færre forstyrrelser. 

Kranoppstillingsplass dekkes med skrint jordsmonn og tilbakestilles til sauebeite

Naturpåvirkningen til vindkraftanlegg kan reduseres dersom man tilbakestiller området rundt turbinene til slik det var før anlegget ble bygget. Dette har for eksempel blitt gjort ved et vindkraftverk som var bygget i et område som tjente som sauebeite. Her ble området tilbakestilt til sauebeite etter anleggsperioden, slik at sauer igjen kunne ferdes der.  

Kontrastmaling av turbinblader og -tårn for å forhindre fuglekollisjoner

Fugler kan risikere store skader og død dersom de kolliderer med et vindkraftanlegg. Risikoen for at fugler skal fly rett på en vindturbin kan reduseres dersom turbinbladene eller turbintårnet males i en annen farge enn hvit, slik at disse blir mer synlige. Det har blitt fastslått av forskningsprosjektet INTACT, som er ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), at dette har effekt. Dette prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og initiert av Energi Norge, og resultatene har vakt stor, internasjonal interesse.    

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Vegard Pettersen
  • Vegard Pettersen
  • Bransjedirektør bærekraft
Profilbilde Solgun Furnes. Foto
  • Solgun Furnes
  • Rådgiver