Krafttak for grønn vekst

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av cruiseskip som ligger ved land

Energi Norge foreslår flere tiltak som kan legge til rette for grønn, lønnsom omstilling. Ett av tiltakene er å øke støttegraden fra Enova til utbygging av lading og landstrøm i havner. Foto: Color Line

Kommende tiltakspakker som skal gjenreise den norske økonomien må bidra til å styrke vår grønne konkurransekraft gjennom et mer klima- og miljøvennlig samfunn. Her er Energi Norges innspill til regjeringen.

Den pågående pandemien og de tilhørende smitteverntiltakene har rammet sysselsetting og verdiskaping i økonomien vår hardt. Nå har Energi Norge sendt et brev til regjeringen med innspill til hvordan fornybarnæringen kan bidra til at de kommende tiltakspakkene blir både virkningsfulle og kostnadseffektive.

– Vi mener det er ekstra viktig at de tiltakspakkene som kommer fra regjeringen fremover bidrar til å styrke vår grønne konkurransekraft gjennom et mer klima- og miljøvennlig samfunn. Forslagene våre handler derfor om modernisering av vannkraften og om raskere elektrifisering. Vi trenger utvikling av eksportrettede næringer vi kan leve av i en verden som vil etterspørre flere klimavennlige løsninger, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Elektrifisering og grønn vekst

Tiltakene som Energi Norge initierer handler blant annet om å legge til rette for grønn, lønnsom omstilling av industrien, olje- og gassnæringen, og transportsektoren. Disse sektorene står i dag for de største utslippene.

– Denne omstillingen krever omfattende elektrifisering, samtidig som det må innføres andre lavutslippsløsninger i stor skala. I tillegg til grønn omstilling, er dette virkemidler som vil bidra til kompetanseutvikling som styrker Norges posisjon og kommersielle muligheter innenfor elektrifisering, sier Kroepelien.

Energi Norge foreslår en forsert utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren gjennom støtte fra Enova, særlig for tyngre kjøretøy. Det foreslås også at støttegraden fra Enova til utbygging av lading og landstrøm i havner økes fra 50 til 70 prosent.

– Elektrifisering av transportsektoren er avgjørende for å nå klimamålene, og økt satsning på utbygging av ladeinfrastruktur vil samtidig skape økonomisk aktivitet og sysselsetting, sier Kroepelien.  

Støtteordninger og FOU-midler, satsning på grønn hydrogen, og bedre rammevilkår for datasentre og batterifabrikker er noen av de andre tiltakene som foreslås for å skape grønn vekst.

Økt verdiskaping  

Fornybarnæringen skaper store verdier for samfunnet, og er en forutsetning for verdiskapingen i alle andre samfunnssektorer. Energi Norge tydeliggjør i sitt innspill at næringen også selv kan bidra til å skape enda større verdier i et velfungerende marked.

– Hvis vannkraften, på lik linje med annet næringsliv, omfattes av akselererte avskrivninger vil det kunne bidra til å fremskynde investeringer. Det sammen gjelder grunnrenteskatten på vannkraft, som i dag begrenser modernisering og utvidelser av gamle kraftverk. Ensidige skatteendringer for fossil energi vil kunne gi en uheldig insentivstruktur i klimaomstillingen av norsk økonomi, sier Kroepelien.

Energi Norge foreslår også flere tiltak for å legge til rette for fortsatt utbygging av vindkraft på land. Slike prosjekter bidrar til økt etterspørsel etter entreprenører, som nå er hardt rammet av lav etterspørsel.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: