Innhold

Bør nettselskapene redusere energileddet straks?

Siden de fleste kunder i distribusjonsnettet betaler nettleie med et stort energiledd, er gevinsten stor ved å redusere uttaket fra kraftnettet. Bør derfor nettselskapene skynde seg å redusere energileddet, spør EC Group i et notat.

Nye tariffer i distribusjonsnettet skal snart på plass, med en høring forventet til sommeren. I den forbindelse har rådgivingsselskapet EC Group skrevet et notat på vegne av Energi Norge.

De konkluderer med at det er en ulempe ved tradisjonell tariffpolitikk at energileddet er betydelig større enn marginaltapet – altså energitapet i ledningsnettet som følge av endringer i produksjon og/eller forbruk.

Dette innebærer nemlig at kundenes besparelse ved redusert uttak av energi fra nettet er større enn kostnadsbesparelsen for nettselskapene, og bidrar til en skjevhet mellom hva som lønnsomt for nettkunden og hva som lønner seg for samfunnet.

NVE har i oppsummeringen av konsepthøringen om nye tariffer i distribusjonsnettet fra 2016, skrevet at de ønsker at nettselskapene reduserer energileddet i tariffen. Et redusert energiledd vil medføre at fastleddet øker. Eventuelt kan man også innføre effektbaserte ledd i tariffen.

"Jo lenger selskapene venter med å redusere energileddet, desto flere kunder kommer til å investere i tiltak som kan vise seg å ha dårlig lønnsomhet og desto vanskeligere kan kommunikasjonsutfordringene komme til å bli," skriver EC Group. Notatet gir svar på hvordan.

Det forventes at NVE sender ut en høring om tariffer i distribusjonsnettet i sommer. Energi Norge legger opp til en grundig prosess knyttet til dette, og vil blant annet ta stilling til følgende:

  • Behovet for effekttariffer for husholdningskundene
  • Utforming av en eventuell effekttariff
  • Behov for standardisering
  • Energileddets størrelse og eventuell differensiering
  • Informasjonsbehov