Høringssvar til Olje- og energidepartementet (OED) om Statnetts KVU for Bergen og omland

Energi Norges høringssvar til Statnett sine vurderinger om ulike alternativer for å tilknytte forbruk og samtidig ivareta forsyningssikkerheten i strømnettet i Bergen og omland.  (29.01.2021)

Det vises til Statnett sin konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring, for Bergen og omland som Olje- og energidepartementet har sendt på høring.

Statnett har vurdert ulike alternativer for å tilknytte forbruk og samtidig ivareta forsyningssikkerheten i strømnettet i Bergen og omland, og Oslo Economics har gjort en kvalitetssikring av dette. Energi Norge er enig i Oslo Economics sin vurdering av at Statnett har gjort en grundig analyse av behov og tiltak, og vi støtter de vurderinger som er gjort med tanke på forbruksutvikling og behov for ny kapasitet til Bergen og omland.

Etter det Energi Norge kjenner til foreligger en rekke planer om ny næringsvirksomhet i området, og veksten i etterspørsel er høyere enn det historisk erfaring skulle tilsi. Ut fra det vi er kjent med foreligger det planer som tilsvarer en forbruksvekst på ca 10 % pr år framover. For at de relevante nettselskapene, og i dette tilfellet BKK Nett, skal kunne innfri tilknytningsplikten forutsetter det etablering av tilstrekkelig kapasitet også i overliggende transmisjonsnett. Selv om det kan knyttes noe usikkerhet til hvor mye av det planlagte forbruket som realiseres, ser vi en klar tendens til at etterspørselen etter nettkapasitet øker. Denne utviklingen understøttes av politiske målsetninger om elektrifisering og omlegging til et mer fornybart samfunn. Det er derfor grunn til å tro at det blir en betydelig forbruksvekst innenfor sektorer som omfatter bl.a. elektrifisering og «ny grønn industri» i Bergen og omland.

Planene for økt forbruk er knyttet til både offshore-virksomhet og ny virksomhet på land. Vi mener derfor at det behovet Statnett har lagt til grunn i sine vurderinger er realistisk, både for offshore og landbasert forbruk. Det fremstår som helt klart at det er behov for ny forbindelse til området, og at det haster å få en slik forbindelse på plass. Energi Norge støtter Statnetts vurderinger om behov for ny ledning til Kollsnes, og at minimumstiltak må gjennomføres så raskt som mulig.

Det er ikke bare i Bergen og omland vi ser denne tendensen til økt forbruk og økt behov for nettkapasitet. Elektrifisering og omstilling til utslippsfritt samfunn foregår i hele landet. Utfordringene knyttet til rask nettilgang og tilgjengelig kapasitet i overliggende transmisjonsnett er dermed aktuelle for våre medlemmer over hele landet og de følgende kommentarene kan også leses som å gjelde Statnetts nettutvikling generelt.

For Energi Norge sine medlemmer er det viktig at prosessen for å få på plass ny nettkapasitet gjennomføres raskt og at det legges vekt på effektiv gjennomføring både hos myndigheter knyttet til høring, konseptanbefaling og konsesjonsbehandling og hos Statnett i prosjektering og utbyggingsfase. Det er betydelige samfunnsmessige tap ved å måtte utsette tilknytning av nytt forbruk, særlig gjelder dette tilknytning av forbruk som bidrar til å nå målsetting om et fornybart nullutslippssamfunn. Samtidig må selvfølgelig tiltakene utredes og gjennomføres slik at berørte instanser involveres og synspunkter ivaretas.

Vi setter pris på å kunne komme med innspill på dette og på at Statnett har involvert de berørte partene tidlig. Vi håper tidlig involvering og åpenhet er eksempel til etterfølgelse som vi også vil se i Statnetts nettutviklingsprosesser fremover.

Avslutningsvis vil Energi Norge bemerke at det er viktig å få på plass hjemmel som gir mulighet for tilknytning av nytt forbruk med vilkår om utkobling eller redusert forsyning. En slik mulighet vil være et nyttig virkemiddel i påvente av økt nettkapasitet.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Energi Norges cirka 300 medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjonen i Norge og sørger for daglige leveranser til cirka 90 % av landets strøm- og nettkunder.

Last ned høringen i .pdf-format