Mulighetsstudie «Instrumentering og overvåking av damanlegg»

10211223-RIEn-RAP-001

Denne mulighetsstudien er utført på oppdrag fra Energi Norge som en del av prosjektet «Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv».
Det gis en oversikt over overvåkingsmetoder for dammer, aktuelle problemstillinger, skadeårsaker og bruddmekanismer. Studien er en skrivebordsstudie av norsk og internasjonal praksis og fokuserer spesielt på hovedtyper av instrumentering fra tradisjonelle til nyeste typer, spesielt på typene som kan automatiseres, fjernavleses og er integreringsvennlige. Det gjøres en gjennomgang av tilgjengelig verktøy (programvare) for overvåking og det gis eksempler på presentasjoner der måleverdier er sett i sammenheng. Fokuset er automatisering av instrumentering, datainnhenting og presentasjon, samt videre forhold som tolking av data, potensielle terskel- eller utløserverdier og typiske dambruddsmekanismer, sett fra et damovervåkings-perspektiv. Det gis anbefalinger om terskelverdier / utløserverdier og pålitelighet og det refereres eksempler fra Norge og internasjonalt.