Dette mener vi om Ren energi pakken

Fem folk sitter ved et bord og snakker sammen.

Foto: jmexclusives/Pixabay

Norge trenger en rask implementering av Ren energi-pakken

Tett energisamarbeid med EU er viktig for norsk verdiskaping, og harmonisert regelverk gir store verdiskapingsmuligheter for Norge. Samarbeid og felles regelverk for kraftmarkedet betyr ikke at Norge avgir  makt over utbygging av kraft, mellomlandskabler eller tildeling av konsesjoner. Slike saker bestemmes fortsatt av norske myndigheter.

Norges tette energi- og klimasamarbeid med EU gir mange føringer og muligheter. EU er den viktigste drivkraften for en offensiv klimapolitikk, vårt viktigste marked, og Norge er fullstendig integrert i det nordiske kraftsystemet og -markedet.
På kraftområdet blir Norges tilknytning til EU satt særlig på spissen. Det harmoniserte elmarkedsregelverket viste seg gjennom ACER-saken å ha politisk sprengkraft med negative ringvirkninger for bransjens omdømme og politiske myndigheters evne til rask implementering av regelverket. Etterslepet har konsekvenser:

1.     Manglende påvirkning på viktige reguleringer: Ingen formell deltakelse i ulike beslutnings- og utviklingsfora (EU og nordiske samarbeid) før man har implementert de overordnede rettsaktene.

2.     Regulatorisk usikkerhet: Hvilke bestemmelser gjelder faktisk for norske aktører? Det regelverket som implementeres i nabolandene og som gjelder for vårt felles kraftsystem og -marked, eller eksisterende norsk regelverk iht. forrige energimarkedspakke?

3.     Potensielt tapte markedsmuligheter: Eksport av kompetanse, tjeneste og teknologi knyttet til avansert drift av kraftsystem og -marked, i all hovedsak til EU, er identifisert som en mulighet til å øke verdiskapingen i næringen med 50-100%. Som i alle andre sektorer forutsetter eksport av denne type produkter/tjenester harmoniserte standarder og bestemmelser og at vi utvikler disse produktene/tjenestene i de samme regulatoriske rammene som de skal tas i bruk. Rask implementering av forordninger, nettkoder og metoder blir dermed en forutsetning for realisering av potensialet i NHO-rapporten Grønne, elektriske verdikjeder.

Norge brukte 10 år på å implementere EUs tredje energimarkedspakke, og vi har et stort etterslep på gjennomføring av detaljregelverket under pakken. EU har siden vedtatt Ren energi for alle europeere-pakken som videreutvikler regelverket og er allerede i gang med å oppdatere dette for å kunne nå enda høyere klimamål (Fit for 55%-pakken). Det er derfor viktig med en rask implementering av den nye pakken for å sikre like rammevilkår i hele det nordiske markedet. For å sikre en saklig og faktabasert debatt om regelverket er det særlig viktig å påpeke at:

    • Endringene i markedsregelverket i Ren energi-pakken er hovedsakelig presiseringer av regelverk som allerede er en del av EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

    • EUs energibyrå (ACER) er et rådgivende forvaltningsorgan for utvikling av felles regelverk, som også løser tekniske uenigheter ved grensene. I byrået deltar alle EU-/EØS-landenes nasjonale regulerings­myndigheter, inkludert den norske reguleringsmyndigheten for energi (RME).

    • Byrået har ikke myndighet til å overprøve nasjonale ressursforvaltnings­beslutninger, som spørsmål om en ressurs skal bygges ut og om hvorvidt et kraftproduksjons­anlegg skal gis konsesjon.

    • Det er ingenting i det nye regelverket som bryter med de politiske forutsetningene for, og enigheten på Stortinget, om implementering av EUs tredje energimarkedspakke. 
    • Les mer om energimarkedspakkene og ACER her