Innhold

Spørsmål og svar om opprinnelsesgarantier

Illustrasjon: Dame holder hendene rundt hode og tenker.

Illustrasjon: Ijmaki / Pixabay

Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til ordningen med opprinnelsesgarantier.

Hva er en opprinnelsesgaranti?

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten. Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne «velge» fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk i nettet. Garantien gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi.

Hvem utsteder opprinnelsesgarantiene?

Garantiene utstedes av myndighetene, i Norge skjer dette gjennom Statnett. En produsent av fornybar energi får utstedt garantier tilsvarende produksjonsmengden. Produsenten kan selge garantiene til strømleverandører som igjen tilbyr opprinnelsesgaranterte strømavtaler til kundene sine i Norge eller i utlandet.

Hva koster opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier tilbys i markedet til ulike priser avhengig av leverandør og type garanti. Det er konkurranse om garantiene på samme måte som det er konkurranse om strømavtaler ellers. I dagens marked kan prisene variere fra 0,2-0,3 øre og opp til 2-3 øre per kWh avhengig av tilbyder og produkt. En gjennomsnittlig norsk husholdning med forbuk på 16 000 kwh kan altså velge å dekke sitt strømforbruk med opprinnelsesgarantier for noen hundrelapper årlig.

Hva er NVEs «varedeklarasjon»?

Varedeklarasjonen til NVE tar utgangspunkt i en oversikt over kraftkjøp med og uten opprinnelsesgarantier. Den viser hvordan strømmen i gjennomsnitt er produsert for kunder som har valgt å ikke kjøpe opprinnelsesgarantier. Beregningen skjer ved å ta summen av norsk, fornybar produksjon og trekke fra netto solgte opprinnelsesgarantier. Denne andelen erstattes med såkalt «gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks» – som vil være en blanding av fornybart, fossilt og kjernekraft. Varedeklarasjonen sier ikke noe om hva som rent fysisk leveres i stikkontakten din.

Hvorfor har vi opprinnelsesgarantiordningen i Norge?

Opprinnelsesgarantiordningen er en kundebasert, frivillig ordning innført av EU. Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som en del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen. EU reviderer nå reglene for ordningen for tiden etter 2020. Energi Norge vil sammen med norske myndigheter bidra til å styrke og tydeliggjøre denne europeiske ordningen.

Hva er nytten ved opprinnelsesgarantiordningen?

Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar derved til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig. Opprinnelsesgarantiene kan også brukes til å dokumentere klimanøytralitet under anerkjente internasjonale miljøregnskapssystemer.

Kan opprinnelsesgarantiordningen brukes til å dokumentere reduserte klimagassutslipp?

Omfanget av klimagassutslipp fra kraftproduksjon i Europa er begrenset av utslippstaket i klimakvotesystemet (ETS). Utslippstaket påvirkes ikke av opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgarantier kan brukes til å dokumentere klimafotavtrykket til dine kraftkjøp og de øker lønnsomheten i fornybar energi. Opprinnelsesgarantier er en viktig del av mange standarder for bærekraftrapportering, men de påvirker ikke utslippene direkte og kan derfor ikke brukes for å rapportere egne direkte utslipp, verken for bedrifter eller land.

Hva slags strøm får kunder som ikke kjøper opprinnelsesgarantier?

Fysisk sett flyter elektronene rundt i nettet, så vi kan ikke si noe om hva slags strøm man får ut av stikkontakten, uavhengig av om du kjøper garantier eller ikke. Men hvis du vil reservere fornybar kraftproduksjon tilsvarende ditt strømforbruk, må du kjøpe opprinnelsesgarantier. Garantiene er finansiell informasjon som følger pengestrømmene i energimarkedet, ikke de fysiske strømmene i energisystemet. Dette er illustrert nedenfor:

Hva er hensikten med ordningen hvis den ikke sier noe om strømmen jeg får i stikkontakten?

Dette er det nærmeste vi kommer en ordning for at kundene kan «velge» fornybar strøm. Kundene får dokumentert at de har reservert fornybar produksjon og kan bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Det gjør det også mer attraktivt å investere i fornybar kraftproduksjon.

Utløser opprinnelsesgarantiene ny produksjon av fornybar energi?

Det finnes ulike typer opprinnelsesgarantier avhengig av kundens preferanser. Det kan kjøpes garantier både for eksisterende og ny produksjon samt for ulike typer fornybare energikilder. Hvis du ønsker det kan du få garanti for at betalingen din går til toppfinansiering av bestemte fornybarprosjekter. De forventede inntektene fra ordningen inngår i beslutningsgrunnlaget for produsenter som vurderer investeringer. 

Hva tjener den norske kraftnæringen på ordningen?

Inntektene fra opprinnelsesgarantier utgjør flere hunder millioner kroner i året for norske kraftprodusenter. Vi har en stor andel av det europeiske markedet som er i vekst. Disse inntektene styrker konkurransevnen til norsk fornybarnæring.

Er det noen klimanytte i å elektrifisere det norske samfunnet uten opprinnelsesgarantier?

Elektrifisering sikrer at det ikke oppstår klimagassutslipp hos den som bruker energi. Det er bra for klimaet uavhengig av opprinnelsesgarantier. I tillegg oppnår vi bedre luftkvalitet og mer effektiv energibruk. Utslippene fra produksjon av energi er på sin side regulert gjennom EUs klimakvotesystem (ETS). Mer bruk av strøm gjennom elektrifisering gir reduserte utslipp hos bruker og dyrere klimakvoter, noe som igjen fremskynder omstilling til fornybar kraftproduksjon.

Gjør ordningen at det er likegyldig hvor industribedrifter etablerer seg i Europa?

Industrien må som andre kunder velge om de vil kjøpe opprinnelsesgarantier eller ikke. Ordningen er frivillig. Dersom de ikke kjøper garantier vil de ikke ha slik dokumentasjon på reservasjon av fornybarproduksjon. Trygg kraftforsyning til konkurransedyktige priser vil sammen med andre mer generelle rammebetingelser (skatt, arbeidsmarked, forvaltning osv.) uansett fortsatt gjøre det svært attraktivt for industri å etablere seg i Norge, sammenliknet med andre steder i Europa.